SON DAKİKA

Tep­ki­ler çığ gibi bü­yü­yor

Bu haber 28 Ekim 2020 - 10:06 'de eklendi ve 474 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da, Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Em­ma­nu­el Mac­ron’un, İsla­mi­ye­ti ve Haz­re­ti Mu­ham­med’i hedef alan açık­la­ma­la­rı çok sert bir dille kı­nan­dı

MAC­RON EM­PER­YALİST ODAK­LA­RA YAR­DAK­ÇI­LIK YA­PI­YOR

Dün Gi­re­sun Ata­türk Mey­da­nı’nda top­la­nan Me­mur-Sen üye­le­ri, İslam kar­şı­tı söy­lem­le­riy­le bütün Müs­lü­man­la­rın tep­ki­si­ni üze­ri­ne çeken Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Em­ma­nu­el Mac­ron’a çok sert tepki gös­ter­di. Mac­ron’un açık­la­ma­la­rı­nı kı­na­yan Memur Sen üye­le­ri adına bir basın açık­la­ma­sı yapan Sağ­lık Sen Şube Baş­ka­nı Sami Şim­şek, in­san­la­rın inanç­la­rı­nı hedef al­ma­nın öz­gür­lük değil, küs­tah­lık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mac­ron’un, si­ya­se­ten ya­şa­dı­ğı krizi ört­mek için özel­lik­le ya­ban­cı düş­man­lı­ğı ve ırkçı aşırı sağ si­ya­se­tin söy­lem­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Şim­şek, “Son bir­kaç aydır, ıs­rar­la İslam ve Müs­lü­man­lar üze­rin­den güç dev­şir­me­ye ça­lı­şan, deyim ye­rin­dey­se, ak­lı­nı yi­tir­miş kü­re­sel em­per­ya­list odak­la­ra yar­dak­çı­lık yapan Mac­ron’u korku çem­be­ri sım­sı­kı sar­mış du­rum­da” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.