SON DAKİKA

Pro­je­ler bir bir ha­ya­ta ge­çi­yor

Bu haber 28 Ekim 2020 - 10:12 'de eklendi ve 527 views kez görüntülendi.

Aksu ve Bat­la­ma Va­di­si Pro­je­le­rin­de Gi­re­sun için çok önem­li ka­za­nım­lar var

EN­TEG­RE HAVZA KO­RU­MA ISLAH PRO­JESİ DE­ĞER­LENDİRİLDİ

Orman Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Öz­ka­ya ve Gi­re­sun Orman Bölge Mü­dü­rü Ahmet Güneş, Gi­re­sun Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. He­ye­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, En­teg­re Havza Ko­ru­ma Islah Pro­je­si de­ğer­len­di­ril­di. İli­miz­de ya­şa­nan sel afeti son­ra­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da gün­de­me alı­nan en­teg­re havza ko­ru­ma ıslah pro­je­si kap­sa­mın­da Gi­re­sun bi­rin­ci etap Aksu ve Bat­la­ma Va­di­si pro­je­si bu gö­rüş­me­de tüm de­tay­la­rıy­la bir­lik­te ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.

PRO­JE­LER­LE PROB­LEM­LER TEK TEK OR­TA­DAN KAL­DI­RI­LA­CAK

Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü, Dev­let Su İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü ile yerel yö­ne­tim­le­rin ça­lış­ma or­ta­ğı ola­ca­ğı pro­je­nin, ili­mi­ze büyük ka­za­nım­lar ge­tir­di­ği kay­de­dil­di. Eko-sis­tem açı­sın­dan bir kal­kın­ma, yaşam ka­li­te­si­ni yük­selt­me pro­je­si ola­rak de­ğer­len­di­ril­di. Pro­je­nin ha­ya­ta geç­me­siy­le bir­lik­te hav­za­lar üze­rin­de bu­lu­nan de­re­ler­de kir­li­lik, evsel ve katı atık yö­ne­ti­min­de ye­ter­siz­lik, bit­ki­sel ve hay­van­sal üre­tim­de azal­ma, doğa tu­riz­mi ve ge­le­nek­sel tu­rizm­de plan­la­ma ve uy­gu­la­ma ek­sik­li­ği, or­man­lar başta olmak üzere doğal kay­nak­la­rın kul­la­nım­da ek­sik­lik, su­suz­luk, sel, he­ye­lan ve taş­kın­lar, kır­sal göç gibi prob­lem­le­rin or­ta­dan kal­dı­rı­la­ca­ğı açık­lan­dı.