NURETTİN CANİKLİ YİNE GİRESUN’UN GURURU OLDU « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

NURETTİN CANİKLİ YİNE GİRESUN’UN GURURU OLDU

Bu haber 25 Mart 2021 - 10:04 'de eklendi ve 2.923 views kez görüntülendi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de, dünkü kongrede bir kez daha AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın A Takımındaki yerini koruyarak yeniden AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi

GİRESUN’DA BÜYÜK SEVİNÇ

AK Parti’nin 7. Ola­ğan Büyük Kong­re­si dün An­ka­ra’da ya­pıl­dı. AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, kong­re­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da par­ti­si­nin 2023 ma­ni­fes­to­su­nu açık­la­dı. Gi­re­sun’un gu­ru­ru AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li, dünkü kong­re­de Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın A Ta­kı­mın­da­ki ye­ri­ni bir kez daha ala­rak, ye­ni­den AK Parti Mer­kez Karar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di. Ca­nik­li’nin ye­ni­den AK Parti MKYK Üye­li­ği­ne se­çil­me­si şe­hir­de büyük se­vin­ce yol açtı.

ŞENLİKOĞLU; “HA­YIR­LI UĞUR­LU OLSUN”

Kong­re­ye Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan ol­du­ğu gibi Gi­re­sun teş­ki­lat­la­rı da çok yoğun ilgi gös­ter­di. Kong­re­ye ka­tı­lan isim­ler­den biri de Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­k-oğ­lu oldu. Baş­kan Şen­li­koğ­lu, kong­rey­le il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Genel Baş­ka­nı­mız Sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de AK Par­ti­mi­zin 7. Ola­ğan Büyük Kong­re­mi­zi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin güven ve is­tik­rar­lı bir şe­kil­de her alan­da he­def­le­ri­ne emin adım­lar­la iler­le­me­si­nin haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­ya­rak, kong­re­mi­zin ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve par­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. AK Par­ti­mi­zin 7. Ola­ğan Büyük Kong­re­sin­de MKYK üye­li­ği­ne ye­ni­den se­çi­len hem­şeh­ri­miz, Gi­re­sun’umu­zun gu­ru­ru, Par­ti­mi­zin Eko­no­mi­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sn. Nu­ret­tin Ca­nik­li’ye ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Ha­yır­lı olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TATLI; “HA­YIR­LI OLSUN, BA­ŞA­RI­LAR DİLİYORUM”

AK Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, kong­rey­le il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Tür­ki­ye için güven ve is­tik­rar di­ye­rek, ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz 7. Ola­ğan Kong­re­miz ile bir yıla yakın sü­re­dir devam eden kong­re sü­re­ci­mi­zi in­şal­lah ta­mam­lı­yo­ruz. Mil­le­ti­miz, mem­le­ke­ti­miz ve par­ti­miz için ha­yır­lı olsun. Genel Baş­ka­nı­mız ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­der­li­ğin­de ül­ke­mi­zi 2023 he­def­le­ri­ne ta­şı­ya­cak Mer­kez Karar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu­mu­zun ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, MKYK’mızda görev alan hem­şeh­ri­miz İstan­bul Mil­let­ve­ki­li­miz Sayın Nu­ret­tin Ca­nik­li’ye gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Ha­yır­lı olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.