SON DAKİKA

Mavi Te­be­şir’den es­naf­la­ra büyük des­tek

Bu haber 29 Ekim 2020 - 10:14 'de eklendi ve 795 views kez görüntülendi.

GESOB üye­le­ri­nin öğ­ren­ci­le­ri­ne yüzde 30 in­di­rim im­ka­nı sağ­lan­dı

Mavi Te­be­şir Okul­la­rı ve Mavi Te­be­şir Kurs­la­rı ile Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Bir­li­ği ara­sın­da eği­tim­de iş­bir­li­ği an­laş­ma­sı ya­pıl­dı. Mavi Te­be­şir Okul­la­rı ve Mavi Te­be­şir Kurs­la­rı Ku­ru­cu­su Meh­met Şan ile Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Kara ta­ra­fın­dan im­za­la­nan an­laş­ma­ya göre GESOB üye­le­ri­nin öğ­ren­ci­le­ri­ne 12 ki­şi­lik sı­nıf­lar­da sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uygun bir or­tam­da geçen yılın üc­ret­le­ri ile bu aya özel %30 in­di­rim im­ka­nı sağ­lan­dı. Bu in­di­rim fır­sa­tın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­rin Fın­dık Pa­za­rın­da­ki Der­vi­şoğ­lu İş Mer­ke­zin­de bu­lu­nan (Eski Final Ders­ha­ne­si) Mavi Te­be­şir Kur­su­na ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­le­cek­le­ri bil­di­ril­di.