“Ka­dı­na şid­det­in kar­şı­sın­da­yız” « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

“Ka­dı­na şid­det­in kar­şı­sın­da­yız”

Bu haber 25 Kasım 2020 - 9:52 'de eklendi ve 869 views kez görüntülendi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu; “Kim veya kim­ler ta­ra­fın­dan olur­sa olsun ka­dı­na şid­det kar­şı­sın­da tav­rı­mı­zı or­ta­ya ko­ya­bil­me­li­yiz.”

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, her yıl 25 Kasım’da kut­la­nan ‘Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Günü’ do­la­yı­sıy­la bir açık­la­ma yaptı.
Baş­kan Şen­li­koğ­lu me­sa­jın­da, yaşam fel­se­fe­miz­de ka­dın­la­rın ye­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı kay­det­ti: “Ka­dı­na şid­de­te neden olan et­ken­le­rin dur­du­rul­ma­sı veya kar­şı­sı­na ge­çil­me­si her­ke­sin gö­re­vi ol­ma­lı­dır. Kim veya kim­ler ta­ra­fın­dan olur­sa olsun ka­dı­na şid­det kar­şı­sın­da tav­rı­mı­zı or­ta­ya ko­ya­bil­me­li­yiz. Bu an­lam­da si­ya­si ik­ti­da­rı­mız dö­ne­min­de ka­dın­la­rı­mı­za karşı şid­det ve on­la­rın bir­ta­kım hak­la­rı ko­nu­sun­da ge­rek­li hu­ku­ki ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı biz­le­ri ol­duk­ça mem­nun et­mek­te­dir. Bir top­lu­mun me­de­ni­yet ve ge­liş­miş­lik dü­ze­yi, insan hak­la­rı­na ve aynı pa­ra­lel­de kadın hak­la­rı­na ve­ri­len önem ve on­la­ra nasıl dav­ra­nıl­dı­ğıy­la il­gi­li­dir. Ka­dı­nın top­lum­da­ki yeri, hak ve öz­gür­lük­le­ri aynı za­man­da o top­lu­mun ni­te­li­ği­ni gös­te­rir. Bizim inan­cı­mız­da, kül­tü­rü­müz­de ka­dı­na değer ve­ril­miş ve kadın yü­cel­til­miş­tir. Dini, dili, ırkı ve mil­li­ye­ti ne olur­sa olsun, ka­dı­na karşı şid­det, il­le­tin en bü­yü­ğü, vah­şe­tin ve me­la­ne­tin ta ken­di­si­dir.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 25 Kasım ‘Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Günü’nü kut­lu­yor, bütün ka­dın­la­rı­mı­za sağ­lık, huzur, mut­lu­luk ve esen­lik­ler di­li­yo­rum.”