Ka­dı­na şid­de­te ‘hayır’ de­di­ler « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Ka­dı­na şid­de­te ‘hayır’ de­di­ler

Bu haber 26 Kasım 2020 - 9:25 'de eklendi ve 716 views kez görüntülendi.

25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Gü­nün­de, Gi­re­sun Va­li­li­ği ekip­le­ri, so­kak­ta va­tan­daş­la­ra ka­dı­na şid­de­te neden “hayır” de­nil­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­lat­tı. Vali Yar­dım­cı­sı Dr. Hasan Tan­rı­se­ven baş­kan­lı­ğın­da­ki Va­li­lik, Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü, Em­ni­yet ve Jan­dar­ma per­so­nel­le­ri, dün Ata­türk Mey­da­nı’nda va­tan­daş­la­ra bro­şür da­ğı­ta­rak, bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du. Gün kap­sa­mın­da Gi­re­sun’da kadın ve aile içi şid­de­te karşı va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Kadın ve aile içi şid­det ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me ya­pı­lan va­tan­daş­lar da, Vali Yar­dım­cı­sı Dr. Hasan Tan­rı­se­ven ve stant­ta görev yapan per­so­nel­le­re te­şek­kür etti.