SON DAKİKA

Her şey hal­kın gü­ven­li­ği için

Bu haber 19 Kasım 2020 - 9:21 'de eklendi ve 819 views kez görüntülendi.

Gazi Cad­de­si ve Al­pas­lan Cad­de­si’nde araç tra­fi­ği­ne ka­pa­lı olan ve va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu yer­ler­de hal­kın sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği dik­ka­te alı­na­rak mo­to­sik­let kul­la­nı­mı ya­sak­lan­dı

GİRESUN BELEDİYESİNDEN BİR İLK

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nun ta­li­ma­tıy­la Be­le­di­ye Za­bı­ta ekip­le­ri, va­tan­daş­la­rın gü­ven­li­ği­ni dik­ka­te ala­rak şeh­rin en işlek cad­de­le­ri­ni mo­to­sik­let tra­fi­ği­ne ka­pat­tı. Va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu Gazi Cad­de­si ve Al­pas­lan Cad­de­si’nde araç tra­fi­ği­ne ka­pa­lı olan yer­ler­de mo­to­sik­let kul­la­nı­mı da ya­sak­lan­dı. Be­le­di­ye Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, sa­de­ce mo­to­sik­let­le­rin park ede­bi­le­ce­ği alan­la­rı du­ba­lar­la çe­vir­di. İlk kez ya­pı­lan bu uy­gu­la­may­la şeh­rin bir­çok önem­li nok­ta­la­rı­na mo­to­sik­let­ler için üc­ret­siz park alan­la­rı ya­pıl­dı. Mo­to­sik­let sü­rü­cü­le­ri ken­di­le­ri için ay­rı­lan alan­lar­da mo­to­sik­let­le­ri­ni bu alan­la­ra park et­me­ye baş­la­dı.

VA­TAN­DAŞ­LAR UY­GU­LA­MA­DAN MEM­NUN

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Şehir içe­ri­sin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ol­du­ğu bazı böl­ge­ler­de mo­to­sik­let­ler­le il­gi­li bir ilk kez ya­pı­lan bir dü­zen­le­me­ye git­tik. Gazi Cad­de­si ve Al­pas­lan Cad­de­le­ri­miz­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ra­hat­lık­la gezip do­la­şa­bi­le­ce­ği bu böl­ge­le­re mo­to­sik­let gi­riş­le­ri­ni en­gel­le­dik. Al­dı­ğı­mız ka­rar­lar ne­ti­ce­sin­de mo­to­sik­let kul­la­nan va­tan­daş­la­rı­mız için­de on­la­rın mo­to­sik­let­le­ri­ni park ede­bi­le­cek­le­ri üc­ret­siz alan­lar oluş­tur­duk” dedi. Dü­zen­le­me­nin çok ye­rin­de ol­du­ğu­nu ifade eden va­tan­daş­lar da, bu uy­gu­la­ma se­be­biy­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’na te­şek­kür etti.