Giresun Güney Çevre Yolu’nun perde arkası! « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Giresun Güney Çevre Yolu’nun perde arkası!

Bu haber 26 Kasım 2020 - 9:34 'de eklendi ve 1.029 views kez görüntülendi.

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi, CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin girişimleriyle Ordu 1. İdari Mahkemesince durduruldu. Tepe, yaptığı açıklamada; “Verdiğimiz hukuki mücadele neticesinde mahkeme karşı çıktığımız noktaları haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi” diyerek, kararı memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Giresun’da ise; CHP’li Fikri Bilge, SP’li Abdulkadir Bektaş, İyi Partili Abdulkadir Eroğlu ve Deva Partili Onur Saldun Durmuş, Tepe ile ilgili tek kelime etmeden, AK Parti’yi hedef göstermeye kalktı. Yaşanan durum; “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!” dedirtti.

Karedeniz için, Giresun için hayati önem taşıyan Giresun Güney Çevre Yolu’nun mahkeme kararıyla Ordu’da durdurulmasını sağlayan CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Giresun’da dört parti ile ortak basın toplantısı düzenleyip, iktidarı eleştiren CHP’nin Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, takdir Giresun kamuoyunun!

CHP’Lİ ULAŞ TEPE’DEN İTİRAF GİBİ AÇIK­LA­MA

Gi­re­sun Güney Çevre Yolu’nun baş­lan­gı­cı için Ordu’nun Gül­ya­lı İlçesi Te­pe­al­tı sa­hil­le­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan vi­ya­dük­le­rin doğal gö­rün­tü­yü bo­za­ca­ğı id­di­asıy­la Ordu Çevre Der­ne­ği ile bir­lik­te açı­lan da­va­da Ordu 1. İdari Mah­ke­me­sin­ce “yü­rüt­me­yi dur­dur­ma” ka­ra­rı ve­ril­di.
Bu ka­ra­rın ar­ka­sın­da Ordu’nun Gül­ya­lı il­çe­si­nin CHP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ulaş Tepe ol­du­ğu bil­gi­si­ne ula­şıl­dı. Ko­nuy­la il­gi­li iti­raf gibi bir açık­la­ma­ya imza atan Tepe, Gi­re­sun Güney Çevre Yolu için mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­len “yü­rüt­me­yi dur­dur­ma” ka­ra­rı­nın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ifade ede­rek; “Do­ğa­nın tah­rip edil­me­si­ne göz yu­ma­ma­yız. Ver­di­ği­miz hu­ku­ki mü­ca­de­le ne­ti­ce­sin­de mah­ke­me karşı çık­tı­ğı­mız nok­ta­la­rı haklı buldu” açık­la­ma­sı yaptı.

BİLGE, BEK­TAŞ, EROĞ­LU VE DUR­MUŞ HEDEF SAPTIRDI

Gi­re­sun Güney Çevre Yolu pro­je­si hak­kın­da CHP’li Gül­ya­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ulaş Tepe’nin iti­raf gibi açık­la­ma­sı­na rağ­men Gi­re­sun’da ise; CHP İl Baş­ka­nı Fikri Bilge, Sa­adet Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Bek­taş, İyi Parti İl Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Eroğ­lu ve Deva Par­ti­si Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Onur Sal­dun Dur­muş, ya­şa­nan ge­cik­me üze­rin­den ik­ti­da­rı suç­la­dı. Pa­zar­te­si günü Gi­re­sun Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’nde ortak bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Bilge, Bek­taş, Eroğ­lu ve Dur­muş, Gi­re­sun Güney Çevre Yolu’nun ge­cik­me­si­nin ar­ka­sın­da CHP’li Gül­ya­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ulaş Tepe’nin ol­du­ğu ger­çe­ği­ni gör­mez­den gelip, AK Parti’yi hedef gös­ter­me­ye ça­lış­tı. Ya­şa­nan­lar or­ta­day­ken Bilge, Bek­taş, Eroğ­lu ve Dur­muş’un bu tavrı, “Bu ka­da­rı­na da pes!” de­dirt­ti.