SON DAKİKA

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si harıl harıl

Bu haber 29 Ekim 2020 - 10:15 'de eklendi ve 720 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de takip et­me­ye devam edi­yor. Şen­li­koğ­lu, yeni has­ta­ne acil giriş yolu as­falt ve aynı böl­ge­de yeni yol açma, Ge­dik­ka­ya Ma­hal­le­si Ni­hat­bey Cad­de­si kal­dı­rım ye­ni­le­me, Bu­lan­cak Du­ra­ğı böl­ge­sin­de­ki ça­lış­ma­lar ile Kale ve çev­re­sin­de in­ce­le­me­ler ya­pa­rak, ça­lı­şan­la­ra ko­lay­lık­lar di­le­di. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da yet­ki­li­ler­den bilgi alan Şen­li­koğ­lu, ça­lış­ma­la­rın kısa sü­re­de va­tan­daş­la­rı ra­hat­sız et­me­den hız­lan­dı­rıl­ma­sı hu­su­sun­da ta­li­mat verdi. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Şen­li­koğ­lu çevre es­naf­la­ra da uğ­ra­ya­rak on­lar­la soh­bet edip bol ka­zanç­lar di­le­di. Şen­li­koğ­lu, ha­zır­la­nan pro­je­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rın plan ve prog­ram­la­ra uygun bi­çim­de devam ede­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.