SON DAKİKA

“Fındık tekelciliğine son verilmelidir”

Bu haber 20 Kasım 2020 - 9:36 'de eklendi ve 699 views kez görüntülendi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Bu yıl hasat öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO’nun fındık alım fiyatı ve devamında serbest piyasada yükselişe geçen fındık fiyatına yine tekelci zihniyet müdahale ederek, üreticinin sevincini kursağında bıraktı.”

27 TL’DEN ALICI BULAN FIN­DIK NE OLDU DA 3 LİRA BİRDEN GERİ GELDİ

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, fın­dık­ta olu­şan te­kel­ci zih­ni­ye­tin pi­ya­sa­ya mü­da­ha­le ede­rek üre­ti­ci­nin sır­tın­dan para ka­zan­dı­ğı­nı bil­dir­di, ser­best pi­ya­sa­da fın­dık fi­yat­la­rı­nın 23 lira 75 ku­ru­şa kadar düş­tü­ğü­nü ifade etti. Fın­dık fi­ya­tın­da olu­şan is­tik­rar­sız­lı­ğın üre­ti­ci­nin aley­hin­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Karan, TMO’nun pi­ya­sa­da ol­ma­sı­na rağ­men son yıl­lar­da fın­dık pi­ya­sa­sın­da olu­şan te­kel­ci zih­ni­ye­tin pi­ya­sa­yı kont­rol al­tın­da tut­ma­ya devam et­ti­ği­ni ak­tar­dı. Karan, “Bu yıl hasat ön­ce­si Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­la­nan TMO’nun fın­dık alım fi­ya­tı ve de­va­mın­da ser­best pi­ya­sa­da yük­se­li­şe geçen fın­dık fi­ya­tı­na yine te­kel­ci zih­ni­yet mü­da­ha­le ede­rek, üre­ti­ci­nin se­vin­ci­ni kur­sa­ğın­da bı­rak­tı. Ser­best pi­ya­sa­da 27 li­ra­ya kadar çıkan Gi­re­sun ka­li­te fın­dı­ğın ki­log­ram fi­ya­tı 23 lira 75 ku­ru­şa kadar düştü. Buda ki­log­ram­da üre­ti­ci­nin ce­bin­den 3 lira 25 kuruş çal­mak­tır. Bir ay ön­ce­si­ne kadar 27 li­ra­dan alıcı bulan fın­dık ne oldu da 3 lira bir­den geri geldi. Ya­pıl­mak is­te­ni­len açık ve net ola­rak her za­man­ki gibi ül­ke­mi­zin ta­rım­sal alan­da en fazla döviz gir­di­si sağ­la­yan ürün­le­ri ara­sın­da yer alan fın­dı­ğı üre­ti­ci­mi­zin elin­den ucuza almak ve üre­ti­ci­nin sır­tın­dan daha fazla para ka­zan­mak­tır” dedi.

FIN­DIK­TA TE­KE­LE KARŞI ETKİN DENETİM VE KONT­ROL YA­PIL­MA­LI­DIR

Tür­ki­ye’nin dünya fın­dık üre­ti­mi ve ih­ra­ca­tın­da lider ol­ma­sı­na rağ­men fiyat is­tik­ra­rı­nın sağ­la­na­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Karan, “TMO her kadar mü­da­hil alım ya­pa­rak, bir taban fiyat be­lir­le­me­si­ne rağ­men fın­dık fi­ya­tın­da­ki iniş­li-çı­kış­lı seyir üre­ti­ci­nin le­hi­ne değil, aley­hi­ne iş­le­mek­te­dir. Fın­dık fi­ya­tı­nın bir­den yük­se­lip bir­den düş­me­sin­den ka­za­nan hiç­bir zaman üre­ti­ci ol­ma­mış­tır, ol­ma­ya­cak­tır da. Bu sezon 22 ila 22.5 li­ra­dan alım kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan TMO’ya ser­best pi­ya­sa­da fi­yat­la­rın yük­sek sey­ret­me­sin­den do­la­yı çokta iş düş­me­di. Ürü­nü­nü pa­ra­ya çe­vir­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler haklı ola­rak ser­best pi­ya­sa­yı ter­cih etti. Ancak geç­ti­ği­miz ay TMO’nun 31 Ara­lık iti­ba­riy­le alım kam­pan­ya­sı­nı son­lan­dı­ra­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı te­kel­ci­le­ri ha­re­ke­te ge­çir­di. TMO üre­ti­ci­nin elin­de fın­dık kal­ma­ya­na kadar ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le pi­ya­sa­da­ki ye­ri­ni ko­ru­ma­lı­dır. Fın­dık fi­ya­tı­nın is­tik­rar­lı seyri için bu önem­li­dir. Şu anda fın­dık alım satım pi­ya­sa­sı ki­lit­len­miş du­rum­da­dır. Üre­ti­ci kadar ser­ma­ye­si­ni fın­dı­ğa bağ­la­yan manav ve tüc­car­da da fın­dık fi­ya­tın­da­ki is­tik­rar­sız se­yir­den mağ­dur­dur. Te­kel­ci zih­ni­yet fi­yat­la­rı aşa­ğı­ya çe­ke­rek üre­ti­ci ve ken­din­den ol­ma­yan ma­nav­la­rı kö­şe­ye sı­kış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu oyunu üre­ti­ci ve ma­nav­lar tek ba­şı­na bo­za­maz. Artık ül­ke­miz­de­ki fın­dık te­kel­ci­li­ği­ne son ve­ril­me­li­dir. Fın­dık­ta zirve yapan te­ke­le karşı etkin de­ne­tim ve kont­rol ya­pı­la­rak, yerli fın­dık sa­na­yi ve ih­ra­cat­çı­la­rı­mız ko­run­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.