SON DAKİKA

Esnaf ve sa­nat­kâr­la­ra ya­pı­lan­dır­ma fır­sa­tı

Bu haber 19 Kasım 2020 - 9:19 'de eklendi ve 797 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Kara, esnaf ve sa­nat­kar­la­ra ya­pı­lan­dır­ma im­ka­nı sağ­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. Kara, ya­pı­lan­dır­ma­dan fay­da­lan­mak is­te­yen esnaf ve sa­nat­kar­la­rın 31 Ocak 2021 ta­ri­hi­ne kadar ala­cak­lı bi­ri­me baş­vur­ma­la­rı­nın şart ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Kara, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
“17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aidat borçları ile katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Buna göre; 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının; birinci taksitinin bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28 Şubat 2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.”