Esnaf ve sanatkarlar destek bekliyor « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Esnaf ve sanatkarlar destek bekliyor

Bu haber 25 Kasım 2020 - 9:45 'de eklendi ve 732 views kez görüntülendi.

GESOB Başkanı Kara; “Covid 19 salgınının azalması beklenirken çok daha tehlikeli boyutlara ulaşması sorumluluğumuzu ve üzerimizdeki yükü çok daha da artırmıştır.”

 

SORUNLAR BÜYÜYOR

Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, covid 19 pandemisinin esnaf ve sanatkarları olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini kaydetti. Kara, yaptığı yazılı açıklamada; “Esnaf ve Sanatkârlar toplumun ana mihenk taşlarından biri olan meslek kuruluşudur. Dolayısıyla esnaf ve sanatkârların işlerinin olumsuz olması ülkenin ekonomisi ile bağlantılıdır. 2019 yılından beri devam eden esnaf ve sanatkârlarımızın çözülmeye çalışılan sorunları kapanmadan mart ayında yaşadığımız covid 19 salgını sadece belirli bir kesimi değil bütün dünyayı etkisi altına alması sorunlarımızı katlayarak büyüttü” dedi.

GEÇİM SIKINTISI VAR

Kara; “Bu süreçte salgının yayılmaması için insanların birbirleri ile temaslarının önlenmesi açısından berberler, kuaförler, kahvehaneler, lokantalar, hamamlar, halı sahalar gibi birçok işletmelerin çalışmaları durduruldu. Bir kısmının kapasitesi düşürüldü, çalışma alanları kısıtlandı, ilaveten sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş gücü çok büyük ölçüde kaybedildi. Buna paralel olarak esnaf ve sanatkârların iş yapamaz hale gelmesi sorunları çözülemez duruma getirdi. Esnaf kirasını, vergisini, sigorta primini, çekini, senedini, yanında çalışan işçi ücretini ödeyemez, çoluğunun çocuğunun geçimini temin edemez duruma düştü” dedi.

“İşlet­me­le­rin ayak­ta kal­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­mız ge­re­ki­yor”

Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Kara; “Bu sü­reç­te ka­pa­nan iş­yer­le­ri ve if­las­lar peş peşe gel­me­ye baş­la­dı. Hü­kü­me­ti­miz dev­re­ye gi­re­rek ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­ri almak üzere ham­le­le­ri ile yerel yö­ne­tim­ler ki­ra­cı­sı olan­la­ra des­tek olmak açı­sın­dan ki­ra­ya yö­ne­lik des­tek­ler yaptı, ilan rek­lam ver­gi­le­ri al­ma­dı. Esnaf teş­ki­la­tı­na maske ve hij­yen ko­nu­sun­da des­tek­ler sağ­la­dı hü­kü­me­ti­miz esnaf teş­ki­la­tı­na kre­di­ler dahil 18 mad­de­de çok ko­lay­lık­lar sağ­la­dı ancak 18 mad­di­nin 14’ü er­te­le­me, yani bu­gün­kü borcu altı ay son­ra­ya öte­le­me yaptı. Bu sü­reç­te iş ya­pa­ma­yan esnaf sa­nat­kâr­lar öte­le­nen borç­la­rın va­de­si ge­lin­ce, ver­gi­le­ri­ni, si­gor­ta prim­le­ri­ni, ki­ra­la­rı­nı, ya­nın­da ça­lış­tır­dı­ğı in­san­la­rın üc­ret­le­ri­ni ve diğer öde­me­le­ri­ni öde­ye­me­mek­le karşı kar­şı­ya kal­mış­lar­dır” dedi.
YA­PI­LAN­LA­RA TE­ŞEK­KÜR EDİYORUZ ANCAK…
Kara; “Pan­de­mi sal­gı­nı­nın azal­ma­sı bek­le­nir­ken çok daha teh­li­ke­li bo­yut­la­ra ulaş­ma­sı so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu ve üze­ri­miz­de­ki yükü çok daha da ar­tır­mış­tır. Bu ko­nu­da ya­pı­lan­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz ancak bu bizim der­di­mi­ze ya­ra­mı­za çare ola­cak ni­te­lik­te de­ğil­dir. Bir örnek ver­mek ge­re­kir­se bu sü­reç­te bütün me­mur­lar, iş­çi­ler ma­aş­la­rı­nı dü­zen­li ola­rak alı­yor, okul­lar ka­pan­ma­sı­na rağ­men öğ­ret­men­le­ri­miz ek öde­ne­ği­ni ve ma­aş­la­rı­nı dü­zen­li alı­yor. Ancak ida­re­ler­ce ka­pa­tı­lan ve kı­sıt­la­nan iş­yer­le­ri için böyle bir şans ma­ale­sef bu­lun­ma­mak­ta­dır” dedi.
SAL­GI­NIN İKİNCİ DAL­GA­SI BAŞ­LA­DI
Kara; “Şimdi ise ül­ke­miz covid 19 sal­gı­nı­nın ikin­ci dal­ga­sı­nın et­ki­si al­tı­na gi­rer­ken ön­ce­ki akşam açık­la­nan yeni ted­bir­ler­le bir­lik­te esnaf ve sa­nat­kâr­la­ra her­han­gi bir sek­tö­rel des­tek ol­ma­dan alı­nan kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı ile kafe, res­to­ran, yeme içme me­kân­la­rı sa­de­ce paket ser­vis ya­pa­cak, kah­ve­ha­ne­ler dahil bazı iş­yer­le­ri­miz ka­pa­tıl­mış­tır. Be­ra­be­rin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı da es­na­fı çok olum­suz et­ki­le­ye­cek­tir. Ül­ke­mi­zin bu sal­gın­dan kur­tu­la­bil­me­si için her ke­si­min ortak so­rum­lu­luk al­ma­sı zo­run­lu­dur. Bu fe­da­kâr­lı­ğın sa­de­ce esnaf ve sa­nat­kâr­lar­dan bek­len­me­me­si ge­re­kir, ka­na­atin­de­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ACİL DES­TEK SAĞ­LAN­MA­LI­DIR
Kara; “Bu sü­reç­te bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz tabi ki sağ­lık ama iş­let­me­le­rin­de ayak­ta kal­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Pan­de­mi sü­re­cin­de ya­şa­dı­ğı­mız zor­luk­lar de­rin­le­şe­rek bü­yü­mek­te­dir. İlk­ba­har­da ka­pa­tı­lan bu iş­yer­le­ri şimdi ye­ni­den ka­pa­tı­lır­ken ek des­tek­ler ve­ril­mez­se esnaf ve sa­nat­kâr­la­rın iş­yer­le­ri­nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da eko­no­mik du­rum­la­rı­nı to­par­la­ma­la­rı im­kân­sız hale ge­le­cek­tir.
Sal­gın­la mü­ca­de­le için açık­la­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da iş­yer­le­ri ka­pa­tı­lan ça­lış­ma sü­re­le­ri kı­sıt­la­nan ve bu sü­reç­ten et­ki­le­nen es­naf­la­rı­mı­za kira des­te­ği, kredi öte­le­me­si ve nakit des­te­ği acil ola­rak sağ­lan­ma­lı uzun va­de­ye da­ya­lı 48 veya 60 ay sü­re­li in­san­la­rı­mı­zın işini gö­re­bi­le­ce­ği 100 bin 200 bin lira gibi iş­yer­le­ri­nin bü­yük­lü­ğü­ne göre acil kredi temin edil­me­si ve aka­bin­de te­la­fi edici des­tek­le­rin dü­zen­len­me­si ancak esnaf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za nefes al­dı­ra­cak­tır” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.