Çağlayan Şelalesi zi­ya­ret­çi­le­ri­ni bek­li­yor « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

Çağlayan Şelalesi zi­ya­ret­çi­le­ri­ni bek­li­yor

Bu haber 22 Mayıs 2020 - 8:04 'de eklendi ve 1.965 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da kar su­la­rı­nın eri­me­siy­le su se­vi­ye­si artan ancak yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ne­de­niy­le ses­siz­li­ğe bü­rü­nen Çağ­la­yan Şe­la­le­si, ye­ni­den zi­ya­ret­çi­le­ri­ni ağır­la­ya­ca­ğı gün­le­ri bek­li­yor.
Şe­bin­ka­ra­hi­sar il­çe­si Çağ­la­yan köyü sı­nır­la­rı için­de yer alan şe­la­le, ka­ya­lık ala­nın or­ta­sın­dan yak­la­şık 50 metre yük­sek­lik­ten dö­kü­lü­yor.
Her yıl özel­lik­le mayıs ayın­da kar su­la­rı­nın da eri­me­siy­le can­la­nan şe­la­le, doğal gü­zel­li­ği ve su se­siy­le zi­ya­ret­çi­le­ri­ne huzur va­de­di­yor.
Köyün içe­ri­sin­den üst kıs­mı­na ula­şı­lan şe­la­le­nin, alt kıs­mın­da­ki alan­dan da suyun akışı iz­le­ne­bi­li­yor.
Yılın bu za­man­la­rın­da başta fo­toğ­raf tut­kun­la­rı olmak üzere do­ğa­se­ver­le­rin zi­ya­ret et­ti­ği şe­la­le­ye, Ko­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le ilgi azal­mış du­rum­da.
Şe­bin­ka­ra­hi­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Yı­lan­cı, Şe­bin­ka­ra­hi­sar’ın kül­tü­rü ve ta­ri­hiy­le kadim bir ilçe ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Bunun yanı sıra il­çe­nin doğal gü­zel­lik­le­ri de içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran önem­li bir yer ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Yı­lan­cı, ilk­ba­har­da ta­bi­atın uyan­ma­sıy­la dağ­lar­da, bah­çe­ler­de açan bir­çok çi­çe­ğin gü­zel­lik oluş­tur­du­ğu­nu ifade etti.
Yı­lan­cı, Çağ­la­yan Şe­la­le­si’nin de ilk­ba­har­da ayrı bir gü­zel­li­ğe bü­rün­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, “Şehir mer­ke­zi­ne yak­la­şık 14 ki­lo­met­re uzak­lık­ta, önem­li bir de­ğe­ri­miz. Kar­la­rın eri­me­siy­le özel­lik­le nisan ve mayıs ay­la­rın­da çok güzel bir gör­sel su­nu­yor. Yak­la­şık 50 metre yük­sek­lik­ten yere düşen suyun sesi ve gö­rün­tü­sü in­san­la­rın il­gi­si­ni çe­ki­yor.” dedi.
“ŞEHRİN GÜ­RÜL­TÜ­SÜN­DEN KA­ÇAN­LAR ÇAĞ­LA­YAN ŞE­LA­LESİ’NDE HUZUR BU­LU­YOR”
Do­ğa­da­ki su se­si­nin in­san­la­rı ra­hat­lat­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Yı­lan­cı, şeh­rin gü­rül­tü­sün­den kaçan va­tan­daş­la­rın Çağ­la­yan Şe­la­le­si’nde huzur bul­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Yı­lan­cı, şe­la­le­nin alt­tan ve üst­ten gö­rü­le­bil­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Al­tı­na kadar gi­re­bi­li­yor­su­nuz, suyu alt­tan iz­le­mek ayrı bir şey. Şe­la­le­nin üst kıs­mı­na da Çağ­la­yan köyü içe­ri­sin­den ula­şı­la­bi­li­yor. Orada da ha­ri­ka bir man­za­ra siz­le­ri bek­li­yor.” ifa­de­si kul­lan­dı.
Şe­la­le­ye ama­tör ve pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf­çı­la­rın ilgi gös­ter­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Yı­lan­cı, şun­la­rı kay­det­ti:
“Bu dö­nem­ler­de geç­miş yıl­lar­da gece olsun gün­düz olsun çe­şit­li tek­nik­ler­le bu­ra­yı fo­toğ­raf­la­yan­lar olu­yor­du. Bu yıl ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le şe­la­le­yi zi­ya­ret eden­ler azal­dı. Ko­ro­na­vi­rü­sün her yerde ol­du­ğu gibi il­çe­de de olum­suz et­ki­le­ri oldu. Fo­toğ­raf­çı­la­rı, yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­ri bu­ra­da gö­rü­yor ola­cak­tık ancak şu anda gö­re­mi­yo­ruz. Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın bit­me­si­ni, yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin doğal gü­zel­lik­le­ri gör­me­si­ni ar­zu­lu­yo­ruz.”