SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Yılın Ebe ve Hem­şi­re­le­ri­ne Te­şek­kür Bel­ge­si

Bu haber 15 Mayıs 2019 - 11:45 'de eklendi ve 9 views kez görüntülendi.

Yılın ba­şa­rı­lı Ebe ve Hem­şi­re­le­ri­ne ödül­le­ri An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­len Ebe­ler ve Hem­şi­re­ler Günü prog­ra­mın­da tak­dim edil­di. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca’nın video kon­fe­rans yolu ile ka­tı­la­rak ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ge­çek­le­şen prog­ram­da ili­miz­den Yılın Ba­şa­rı­lı Ebesi Gi­re­sun Sa­na­yi Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­den Ebe Zehra Mengi, Yılın Hem­şi­re­si GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Öz­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Yoğun Bakım So­rum­lu Hem­şi­re­si Nuran Çeçen gös­ter­miş ol­duk­la­rı öz­ve­ri­li ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı ödül­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı Halil El­de­mir ta­ra­fın­dan ve­ril­di.