SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Yatırımcılara destekler sürecek

Bu haber 22 Ağustos 2019 - 11:05 'de eklendi ve 35 views kez görüntülendi.

Vali Sarıfakıoğulları; “Biz valilik olarak yatırım yapan ve yapmayı hedefleyen iş insanlarımızın hep yanında olduk, teşvikçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Ana­do­lu As­lan­la­rı İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ASKON) Gi­re­sun Şu­be­si Baş­ka­nı ve Ak Parti İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İşa­da­mı Yener Türk’ü dün ma­ka­mın­da kabul etti.
Gi­re­sun iş dün­ya­sı, ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ve sağ­la­nan is­tih­dam­la­rın gün­de­me ge­ti­ril­di­ği zi­ya­ret­te, ASKON’ un ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bilgi veren Türk, he­def­le­ri­nin Gi­re­sun’a daha fazla ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı­nın ve is­tih­dam sağ­lan­ma­sı­nın önünü açmak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Türk, Gi­re­sun iş dün­ya­sı ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la kur­du­ğu sıcak te­mas­lar ve ver­di­ği me­saj­lar ile Gi­re­sun’a yeni ya­tı­rım­cı­lar gel­me­si için gös­ter­di­ği gay­ret­ler­den do­la­yı Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı’na te­şek­kür etti.
ASKON’un Gi­re­sun Şube Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Yener Türk’ü teb­rik ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­yen Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, “İli­mi­ze ya­tı­rım ya­pan­la­rın ve is­tih­da­ma katkı sağ­la­yan­la­rın gön­lü­müz­de ayrı bir yeri var. Ordu- Gi­re­sun Ha­va­ala­nı’nın ge­tir­di­ği avan­ta­jın Gi­re­sun ve Bu­lan­cak 2. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde ya­rat­tı­ğı ya­tı­rım ha­re­ket­li­li­ğin­den büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz” dedi.