SON DAKİKA

VW OTO­MOBİL FABRİKASI MANİSA’YA HOŞ GELDİ

Bu haber 11 Kasım 2019 - 10:51 'de eklendi ve 278 views kez görüntülendi.

Bun­dan bir süre önce Ber­lin’de bir Alman Ga­ze­te­sin­de oku­dum: “Volk­s­wa­gen baut in der tür­kisc­hen Stadt Ma­ni­sa eine Auto­fab­rik” Al­man­ya’nın oto­mo­bil fir­ma­sı Volk­s­wa­gen Tür­ki­ye’nin Ma­ni­sa şeh­ri­ne fab­ri­ka ku­ru­yor. Şüp­he­siz Ma­ni­sa ve çev­re­sin­de­ki yurt­taş­la­rı­mız se­vin­cin­den gök­le­re uçu­yor. Niçin mi? İş ola­na­ğı açı­la­cak; iş­siz­lik aza­la­cak. Alman Ga­ze­te­sin­den edin­di­ğim bil­gi­le­re göre, bu dev fab­ri­ka 10.000 ki­şi­ye iş ola­na­ğı sağ­la­ya­cak; yılda yak­la­şık 300 000 oto­ma­bil üre­tecek. Şüp­he­siz bun­la­rın hepsi se­vin­di­ri­ci ha­ber­ler fakat Ber­lin’de “Utanç Du­va­rı” yı­kıl­dık­tan sonra bir­çok fab­ri­ka ka­pı­la­rı­na kilit vurdu; fab­ri­ka sa­hip­le­ri, fab­ri­ka­la­rı­nı iş­gü­cü­nün ucuz ol­du­ğu ül­ke­le­re ta­şı­dı­lar. Bu tür fir­ma­lar iş­çi­le­ri­ni, emek­çi­le­ri değil, kendi çı­kar­la­rı­nı, kar­la­rı­nı se­ver­ler; bu hep böy­le­dir, böyle de ol­muş­tur. Üre­ti­len oto­mo­bil­le­ri satın alan­lar, ne­re­de üre­til­di­ği­ne değil, mar­ka­sı­na ba­kar­lar. Bu da doğal ola­rak fab­ri­ka sa­hi­bi­nin işine gelir.
Açık söy­lü­yo­rum VW Oto­mo­bil fir­ma­sı­nın Ma­ni­sa’ya fab­ri­ka aç­ma­sı beni o kadar çok se­vin­dir­me­di. Eğer biz kendi oto­mo­bi­li­mi­zi üret­mek için ken­di­miz bir fab­ri­ka kur­say­dık, ben daha çok se­vi­nir­dim. Fa­ki­re; “Eğer zen­gin ol­say­dın, ne ya­par­dın?” diye sor­muş­lar. Fakir: “So­ğa­nın cü­cü­ğü­nü yer­dim.” demiş. Benim asıl ama­cım, Av­ru­pa ül­ke­le­riy­le boy öl­çüş­mek falan değil; ama yine de Av­ru­pa’da adı sanı okun­ma­yan bazı ül­ke­le­rin bile kendi oto­mo­bil fir­ma­la­rı var. Örnek mi? Ro­man­ya: “Dacia”, Çek Cum­hu­ri­ye­ti: “Skoda” ve bunun gibi bir­çok ör­nek­ler mev­cut. Av­ru­pa’nın dev­le­rin­den söz et­mi­yo­rum. Al­man­ya’ da sa­yı­sız oto­mo­bil fir­ma­la­rı var. Fran­sa, İngil­te­re, İsviç­re, İsveç, Da­ni­mar­ka, Nor­veç vs. Bu ara ak­lı­ma hemen bir soru ta­kı­lı­yor: “Tür­ki­ye, Ro­man­ya, ya da Çek Cum­hu­ri­ye­ti kadar da mı yok? Niçin hala bizim kendi oto­mo­bil fab­ri­ka­mız ku­rul­ma­dı? Biz ömür boyu mon­taj­la mı uğ­ra­şa­ca­ğız? Ya da başka ül­ke­le­rin fab­ri­ka­la­rı­na yedek parça mı üre­te­ce­ğiz?”
Tür­ki­ye’nin İsveç’ten “Saab” mar­ka­sı­nı satın al­dı­ğı­nı ve kendi oto­mo­bi­li­miz ola­rak üre­ti­me ge­çe­ce­ği­mi­zi oku­yun­ca çok se­vin­miş­tim. Artık ondan da söz eden yok. Bizim fab­ri­ka­tör­ler ne­re­de? Biz ne zaman se­vi­ne­ce­ğiz? İki defa dünya sa­va­şı çı­ka­rıp iki­si­ni de kay­be­den Al­man­ya nasıl oto­mo­bil üre­ti­min­de dünya devi oldu da, biz hala ye­ri­miz­de sa­yı­yo­ruz? Biz­den niçin bilim in­san­la­rı çık­mı­yor? Ya da çok az çı­kı­yor? Bu so­ru­la­rı çoğu kez so­ru­yo­rum. Yoksa eği­tim sis­te­mi­miz mi yan­lış? Ne­le­ri de­ğiş­ti­re­lim ki; biz de ya­ra­tı­cı ola­lım. Hep baş­ka­sı­nın ba­şa­rı­la­rı­nı iz­le­yip, on­la­ra im­ren­mek­ten bez­dim, usan­dım artık. Bizim de tek­no­lo­ji­miz­den bah­se­dil­sin; biz­den de örnek in­san­lar çık­sın artık. Bence biz bun­la­ra faz­la­sıy­la la­yı­ğız, ba­şa­ra­ca­ğı­mı­za da yü­rek­ten ina­nı­yo­rum; ancak her zaman dile ge­tir­di­ğim gibi, eği­tim sis­te­mi­miz kö­kün­den de­ğiş­ti­ri­le­rek “Köy Ens­ti­tü­le­ri­nin” ru­hu­nu ta­şı­yan uy­gu­la­ma­lı ve üre­ti­me dönük sis­tem ge­ti­ril­me­li. Bir de yük­sek öğ­re­nim ku­rum­la­rı­mız ve üni­ver­si­te­le­ri­miz tam ba­ğım­sız ol­ma­lı.
Av­ru­pa’da bu sis­tem­ler uy­gu­lan­dı­ğı için, onlar bize göre daha iler­de­ler. Bir de li­se­le­ri­mi­zin ka­li­te­si göz­den ge­çi­ri­lip yük­sel­til­me­li, böy­le­ce üni­ver­si­te giriş sı­nav­la­rı da kal­dı­rıl­mış olur. Li­se­yi bi­ti­ren bir genç ay­rı­ca bir de üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na ha­zır­la­nıp, sı­na­va gir­me­si on­la­rın psi­ko­lo­ji­si­ni bo­za­bi­li­yor. Kendi oto­mo­bil fab­ri­ka­mı­zın ku­rul­du­ğu ha­be­ri­ni çok ya­kın­da duy­mak di­le­ğiy­le.
Kalın sağ­lı­cak­la saygı değer oku­yu­cu­la­rım; bir son­ra­ki köşe ya­zım­da bu­luş­mak ümi­diy­le.

Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de