SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Üre­ti­ci­le­re ’ema­ne­te fındık bı­rak­ma­yın’ uya­rı­sı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:47 'de eklendi ve 21 views kez görüntülendi.

Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ars­lan Soy­dan, ema­ne­te bı­ra­kı­lan fın­dı­ğın arz talep den­ge­si­ni boz­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin bu sü­re­ci iyi de­ğer­len­dir­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan bu sezon için açık­la­nan fın­dık fi­ya­tı üre­ti­ci­le­rin yü­zü­nü gül­dür­dü. Ka­li­te­li ka­buk­lu Gi­re­sun fın­dı­ğı için taban fi­ya­tın ki­log­ram­da 17 lira, le­vant fın­dık için 16,5 lira ola­rak be­lir­len­di­ği­ni bil­dir­miş­ti. Fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği fi­yat­lar, uzun yıl­la­rın ar­dın­dan ilk defa hasat baş­la­ma­dan açık­lan­mış­tı. Ancak se­zo­nun ar­dın­dan özel­lik­le gur­bet­çi­ler ta­ra­fın­dan ema­ne­te bı­ra­kı­lan fın­dık mah­su­lü, arz talep den­ge­si­ni boz­du­ğun­dan üre­ti­ci­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kadar fın­dık­la­rı­nı sat­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­di.
Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ars­lan Soy­dan, üre­ti­ci­le­rin bu sezon er­ken­den hem Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ne hem de ser­best pi­ya­sa­ya ürün­le­ri­ni satma im­ka­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Üre­ti­ci­le­rin fın­dı­ğı­nı ema­ne­te bı­rak­ma­dan ih­ti­yaç­la­rı kadar boz­dur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çeken Soy­dan, “Şu anda üre­ti­ci­le­ri­mi­zi el­le­rin­de bir imkan var. Hem TMO’ya hem de ser­best pi­ya­sa fın­dık­la­rı­nı satma im­ka­nı var. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bunu en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­le­ri lazım. Bunu de­ğer­len­di­rir­ken de biz her zaman zi­ra­at oda­la­rı zi­ra­at oda­la­rı bir­li­ği­miz ola­rak üre­ti­ci­le­rin ya­nın­da­yız. Ema­ne­te fın­dık ver­me­ye­lim. Ema­ne­te fın­dık ver­di­ği­miz zaman arz ve ta­le­bin den­ge­si­ni boz­du­ğu için ema­ne­te fın­dık ver­me­mek ge­re­ki­yor. Eli­miz­de olan fın­dı­ğın da ih­ti­ya­cı­mız ka­da­rı­nı pa­za­ra in­di­re­lim. Çünkü eğer ih­ti­ya­cı­mız varsa satıp ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı gi­de­re­lim. Bu şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı zaman belki de TMO’nun fi­ya­tı­nın üze­rin­de bir ser­best pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nın oluş­ma­sı­nı sağ­la­rız. Şu anda üre­ti­ci­le­ri­mi­zin her iki ta­ra­fa da satma im­ka­nı var. Bunu en iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” dedi.