“Tür­ki­ye’nin en mo­dern stat­la­rın­dan bir ta­ne­si” « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA
AdanasporAkhisar BelediyesporAlanyasporAntalyasporBeşiktaşBursasporÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGaziantepsporGençlerbirliğiİstanbul BaşakşehirKardemir KarabüksporKasımpaşaKayserisporKonyasporOsmanlı SporTrabzonspor

“Tür­ki­ye’nin en mo­dern stat­la­rın­dan bir ta­ne­si”

Bu haber 25 Eylül 2020 - 8:35 'de eklendi ve 2.509 views kez görüntülendi.

Bakan Ka­sa­poğ­lu; “Gi­re­sun’un, Gi­re­sun hal­kı­nın em­rin­de­yiz”

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, dün gel­di­ği Gi­re­sun’da, ilk ola­rak Vali Enver Ünlü’yü ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.
Va­li­lik’te dü­zen­le­nen is­ti­şa­re top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ka­sa­poğ­lu, ar­dın­dan Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nu zi­ya­ret etti, Gi­re­sun olim­pik yüzme ha­vu­zun­da ve 19 Eylül Spor Sa­lo­nu’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
Ka­sa­poğ­lu, Ço­ta­nak Spor Komp­lek­si’ndeki in­ce­le­me­le­ri son­ra­sı ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin in­sa­nıy­la ta­bi­atıy­la eşsiz il­le­rin­den Gi­re­sun’da bu­lun­mak­tan duy­du­ğu he­ye­can ve mut­lu­lu­ğu dile ge­tir­di.
RABBİM TEK­RAR BÖYLE ACI­LAR YA­ŞAT­MA­SIN
Gi­re­sun’un son gün­ler­de ya­şa­dı­ğı sel fe­la­ke­ti ne­de­niy­le gü­nü­müz­de ayrı yeri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­sa­poğ­lu, “Sel fe­la­ke­ti­nin ya­şan­dı­ğı ilk andan iti­ba­ren Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ön­der­li­ğin­de dev­le­ti­mi­zin tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı, ba­kan­la­rı­mız, bi­rim­le­ri­miz bu ya­ra­la­rın en hızlı şe­kil­de sa­rıl­ma­sı yö­nün­de ciddi bir ça­ba­yı or­ta­ya koy­du­lar ve bu çer­çe­ve­de ham­dol­sun ge­li­nen nokta ciddi bir dö­nü­şü­mü de be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Rab­bim tek­rar böyle acı­lar ya­şat­ma­sın.” diye ko­nuş­tu. Ka­sa­poğ­lu, selde ya­şa­mı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na ve mil­le­te baş­sağ­lı­ğı di­le­di.
GİRESUN’UN YENİ STADI HE­YE­CAN VERİCİ
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ola­rak gerek genç­ler gerek spor­tif alt­ya­pıy­la il­gi­li bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da Gi­re­sun’un, Gi­re­sun hal­kı­nın em­rin­de ol­duk­la­rı­nı ifade eden Ka­sa­poğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:
“Bu çer­çe­ve­de de ge­li­nen nokta, 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren gerek genç­lik ya­tı­rım­la­rı gerek spor­tif an­lam­da­ki ya­tı­rım­lar Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın hem genç­le­re hem spora ver­di­ği önem doğ­rul­tu­sun­da önem­li bir aşa­ma­yı kay­det­ti ve bugün de an iti­ba­rıy­la Gi­re­sun’un ha­ki­ka­ten ciddi sem­bol­le­rin­den biri ola­cak sta­dı­mız­da­yız. Sta­dı­mı­zın ta­mam­lan­mış ol­ma­sı­na ha­ki­ka­ten he­ye­can­la bu­ra­da şahit olduk. Bu nok­ta­da da tabii ki TOKİ’nin bu an­lam­da­ki kat­kı­sı­na ben Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ola­rak mü­te­şek­kir ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek is­ti­yo­rum.”
ÜLKEMİZİN HAKİKATEN ÇOK ÖRNEK STAT­LA­RIN­DAN
Bakan Ka­sa­poğ­lu, bu sta­dın sa­de­ce maç­la­rın oy­na­na­ca­ğı bir alan ol­ma­ya­ca­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, şöyle devam etti:
“Tür­ki­ye’nin en mo­dern stat­la­rın­dan bir ta­ne­si ol­ma­sı­nın ya­nın­da in­şal­lah ya­şa­yan bir stat ol­ma­sı yö­nüy­le, içe­ri­sin­de­ki inşa ede­ce­ği­miz ant­ren­man alan­la­rıy­la genç­le­ri­miz için plan­la­ya­ca­ğı­mız genç mer­kez­ler­le genç ofis­ler­le in­şal­lah ya­şa­yan stat ola­rak da ül­ke­mi­zin ha­ki­ka­ten çok örnek stat­la­rın­dan, spor va­di­le­rin­den bir ta­ne­si ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz bu­ra­yı. Bi­li­yor­su­nuz ya­nın­da­ki mo­dern olim­pik ha­vuz­la dö­nüş­tü­re­ce­ği­miz kamp mer­ke­ziy­le Tür­ki­ye’nin olim­pik yü­rü­yü­şün­de, olim­pi­yat­lar­la il­gi­li, ulus­la­ra­ra­sı alan­da­ki ça­lış­ma­lar­la il­gi­li yü­rü­yü­şün­de önem­li bir mer­kez ha­li­ne ge­lecek. Onu da şim­di­den Gi­re­sun hal­kı­na, mil­le­ti­mi­ze müj­de­le­mek is­ti­yo­rum.”
GİRESUN’UN HAL­KI­NA HA­YIR­LI OL­MA­SI­NI DİLİYORUM
Sta­dın hem stan­dart­la­rı hem ka­pa­si­te­si hem fi­zik­sel do­na­nı­mı iti­ba­rıy­la çok mo­dern bir gö­rü­nü­me sahip ol­ma­sı­nın ya­nın­da sahip ol­du­ğu özel­lik­ler açı­sın­dan da dün­ya­nın pek çok sta­dı­na mey­dan oku­ya­cak re­ka­bet gü­cü­ne de sahip ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ka­sa­poğ­lu, “İna­nı­yo­rum ki bu­ra­dan keyif dolu, cen­til­men­lik dolu, re­ka­be­tin en yük­sek dü­zey­de ol­du­ğu maç­la­rı da hep bir­lik­te iz­le­riz. Ben şim­di­den fut­bol ca­mi­amı­za, spor ca­mi­amı­za, mil­le­ti­mi­ze ve Gi­re­sun’un çok de­ğer­li hal­kı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
GENÇLİK MER­KEZİ OL­MA­YAN İLÇE KAL­MA­YA­CAK
Bakan Ka­sa­poğ­lu, Gi­re­sun’un ya­tı­rım­la­rı­nı hem be­le­di­ye hem Va­li­lik­te­ki bri­fing­ler­de de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Hem mer­kez­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mız, gerek genç­lik ya­tı­rım­la­rı, yurt­lar­la il­gi­li olsun, genç­lik mer­kez­le­riy­le il­gi­li olsun, daha yu­ka­rı stan­dart­la­ra ta­şı­mak hem de il­çe­ler­de­ki ça­lış­ma­la­rı genç­lik mer­kez­le­riy­le spor sa­lon­la­rıy­la ha­vuz­la­rıy­la bu çı­ta­yı yu­ka­rı­la­ra ta­şı­mak en büyük ide­ali­miz. Bu­nun­la il­gi­li de müj­de­le­ri­mi­zi tabii ki aşama aşama pay­la­şa­ca­ğız ama ben şunu ifade ede­bi­li­rim, Gi­re­sun’umuz­da genç­lik mer­ke­zi ol­ma­yan hiç­bir il­çe­miz kal­ma­ya­cak. Bunun ya­nın­da in­şal­lah el bir­li­ğiy­le bu mer­kez­ler, spor alan­la­rı hal­kı­mız­la daha dolu dolu de­ğer­len­di­ri­lir, bunun ça­ba­sı içe­ri­sin­de­yiz, gerek Va­li­li­ği­mi­zin gerek diğer ku­rum­la­rı­mı­zın iş bir­li­ğiy­le oluş­tu­ru­la­cak si­ner­ji bu ma­na­da çok ehem­mi­yet arz edi­yor. Ben bunu da gö­rü­yo­rum çünkü Gi­re­sun’un spora il­gi­si, spo­run bu an­lam­da­ki kül­tür ol­ma­sı nok­ta­sın­da gel­di­ği nokta bizi he­ye­can­lan­dı­rı­yor. İnşal­lah el bir­li­ğiy­le Gi­re­sun’dan ya­rın­la­rın bilim in­san­la­rı­nı genç­lik ma­na­sın­da ye­tiş­ti­re­ce­ğiz, her an­lam­da do­na­nım­lı genç­le­ri­ni ye­tiş­ti­re­ce­ğiz, bunun ya­nın­da da pek çok branş­ta şanlı bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dı­ra­cak şam­pi­yon­la­rı da yine Gi­re­sun’dan çı­ka­ra­ca­ğız ve bun­la­rın sa­yı­la­rı­nı ar­tı­ra­ca­ğız.”

PUAN DURUMU
Süper Lig
# TAKIMLAR O AV P
PTT 1.Lig
# TAKIMLAR O AV P
LİG FİKSTÜRÜ
Süper Lig
PTT 1.Lig