SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Tra­fik ku­ral­la­rı­na uyma oranı arttı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:50 'de eklendi ve 25 views kez görüntülendi.

İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı Tay­yip Sabri Erdil, son is­ta­tis­tik­le­re göre sü­rü­cü­le­rin tra­fik­te ku­ral­la­ra uyma ora­nı­nın art­tı­ğı­nı, kemer takma, te­le­fon­la ko­nuş­ma­ma, hız li­mit­le­ri­ne dik­kat etme, yol ma­nev­ra ku­ral­la­rı­na uyma gibi dav­ra­nış­la­rın şo­för­ler­de alış­kan­lı­ğa dö­nüş­tü­ğü­nü söy­le­di.
Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Gi­re­sun’da Erik­li­man, Keşap ve Gö­re­le tra­fik de­ne­tim nok­ta­la­rı­nı zi­ya­ret eden Erdil, bu­ra­da gö­rev­li per­so­nel ile bay­ram­laş­tı.
Erdil, sü­rü­cü ve yol­cu­la­rın da bay­ra­mı­nı teb­rik ede­rek, tra­fik gü­ven­li­ği­ne dik­ka­ti çek­mek için “Ke­me­rin Ses Ge­tir­sin” slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan kam­pan­ya­ya iliş­kin bilgi verdi.
Tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun yük­sel­di­ği bay­ram ve yaz dö­nem­le­rin­de kaza ora­nı­nın art­tı­ğı­nı ifade eden Erdil, tra­fik ka­za­la­rı­nı kont­rol al­tı­na almak ve azalt­mak için yoğun çaba sarf et­tik­le­ri­ni an­lat­tı.
Erdil, Tür­ki­ye’de 1,5 yılda de­ne­tim­le­rin art­ma­sı ve du­yar­lı­lık oluş­tur­may­la il­gi­li kam­pan­ya­lar sa­ye­sin­de ölüm­lü ka­za­lar­da düşüş ya­şan­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, bu yılın 7 aylık dö­ne­min­de ölüm­lü ka­za­la­rın yüzde 32, ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin sa­yı­sı­nın ise yüzde 37 azal­dı­ğı­na dik­ka­ti çekti.
İki yıl­dır her bay­ram de­ne­tim ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Erdil, “Ba­ka­nı­mız Sü­ley­man Soylu’nun ön­der­li­ğin­de sa­ha­yı takip edi­yo­ruz. De­ne­tim­ler­le şo­för­le­ri­mi­zin dik­ka­ti­ni çek­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da iyi bir ba­şa­rı sağ­la­dık, bu bir alış­kan­lı­ğa da dö­nü­şü­yor. Son is­ta­tis­tik­le­re göre ku­ral­la­ra uyma oranı arttı. Kemer takma, te­le­fon­la ko­nuş­ma­ma, hız li­mit­le­ri­ne dik­kat etme, yol ma­nev­ra ku­ral­la­rı­na uyma gibi ku­ral­lar şo­för­le­ri­miz­de alış­kan­lı­ğa dö­nüş­tü. Onun için bu ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­yo­ruz.” dedi.
Gi­re­sun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce yü­rü­tü­len, “Tra­fik­te Mola Verin Ha­ya­ta Gü­lüm­se­yin” pro­je­si kap­sa­mın­da Gö­re­le il­çe­sin­de sü­rü­cü­le­re çay ikram edi­len nok­ta­ya da zi­ya­ret­te bu­lu­nan Erdil, va­tan­daş­la­rın bay­ra­mı­nı kut­la­dı.
De­ne­tim­ler sı­ra­sın­da Erdil’e, Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Fahri Aktaş ve İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Murat Yakın eşlik etti.