SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

TOPLAMA YOL BELEDiYEYE DEVREDiLiYOR

Bu haber 14 Mayıs 2019 - 11:19 'de eklendi ve 10 views kez görüntülendi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Karayolları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 kilometrelik sahil iç yolunun belediyemize devri konusunda anlaştık” dedi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si Mayıs Ayı Ola­ğa­nüs­tü Mec­lis Top­lan­tı­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’n­da ger­çek­le­şen Ola­ğa­nüs­tü Mec­lis Top­lan­tı­sın­da 5 madde gö­rü­şü­lüp kabul edi­lir­ken, aci­li­yet bek­le­yen ka­rar­lar­la il­gi­li mec­lis onayı alın­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu mec­lis gün­de­mi­ne ge­çil­me­den önce yeni se­çi­len mec­lis üye­le­ri­nin ta­ma­mı­na be­le­di­ye ro­ze­ti­ni ken­di­si taktı. Mec­lis­ten önce ko­nu­şan Baş­kan Şen­li­koğ­lu; “Bugün ola­ğa­nüs­tü be­le­di­ye mec­li­si­mi­zi top­la­ma­mı­zın se­be­bi, geç­ti­ği­miz dö­nem­de ger­çek­leş­ti­ril­mek is­ten­miş ancak ye­ter­li sü­re­de ta­mam­la­na­ma­mış Av­ru­pa Bir­li­ği’nin, En­teg­re Su Pro­je­le­ri ile Hibe Prog­ra­mı IPA pro­je­si için mec­lis­ten onay almak. İPA pro­je­si geç­ti­ği­miz dö­nem­de ka­ra­yol­la­rı geçiş izin­le­ri se­be­biy­le bit­me­si ge­re­ken süre içe­ri­sin­de bi­ti­ri­le­me­miş ve tı­kan­mış hale gel­miş­ti. Ba­kan­lı­ğı­mız ve Ka­ra­yol­la­rı ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de 14 Km’lik iç yolun be­le­di­ye­mi­ze devri ko­nu­sun­da an­laş­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Ka­ra­yol­la­rı Bölge Mü­dür­lü­ğü iç yol hat­tı­nın be­le­di­ye­mi­ze dev­ri­ni ka­bul­len­miş du­rum­da. Biz bu yolun dev­ri­ni ka­ra­yol­la­rı­mız­dan talep ettik. Bu yolun bize bir takım yükü ve avan­taj­la­rı ola­cak. Ancak ben bu yolun be­le­di­ye­ye ait ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler so­nu­cu bu pro­je­yi in­ce­le­yip Gi­re­sun’umuza ka­zan­dı­ra­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. Oy­la­ma so­nu­cun­da bütün mec­lis üye­le­ri ka­ra­ra olum­lu cevap verdi ve oy bir­li­ği ile madde mec­lis­ten geçti.

MUH­TAR­LIK İŞLERİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ KU­RU­LU­YOR

Be­le­di­ye Mec­li­si Ola­ğa­nüs­tü Top­lan­tı­sın­da yeni bir mü­dür­lü­ğün ku­ru­lup St­ra­te­ji Mü­dür­lü­ğü’nün fa­ali­yet­le­ri­nin de Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de devam et­me­si­ne karar ve­ril­di. Konu hak­kın­da açık­la­ma yapan Baş­kan Şen­li­koğ­lu; “Be­le­di­ye­miz­de 28 mü­dür­lük var, bana göre ba­zı­la­rı bir­leş­ti­ri­le­bi­lir ba­zı­la­rı ye­ri­ne ila­ve­ler ya­pa­bi­lir bu ko­nu­da önem­li ça­lış­ma­la­rı­mız var. Ben muh­tar­la­rı­mı­zın daha kolay ve eri­şe­bi­lir hiz­met­le­ri ma­hal­le­le­ri­ne ak­tar­ma­la­rı adına yeni ku­ru­la­cak Muh­tar­lık İşleri Mü­dür­lü­ğü­mü­zün şeh­ri­mi­ze fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” diye ko­nuş­tu.