SON DAKİKA

GURUR DUYDUK

Genel, GÜNDEM

TIBBİ CİHAZ ALIMI GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 19 Mart 2019 - 10:31 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.

TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/115204

1-İdarenin

a) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 4542602000 – 4542602055

c) Elektronik Posta Adresi : giresun.idariis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31KısımTıbbi Cihaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 7. Kısım Opr.Dr.Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine – 3.29. ve 30.Kısımlar Bulancak Devlet Hastanesine Diğer Kısımlar İse GRÜ.Prf.Dr.A.İ.Özdemir E.A. Hastesine montajı yapılarak çalışır vazitte teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacak olup, işe başlama tarihi baz alınarak alıma konu cihazlar yüklenici tarafından 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette kurulumu tamamlanmış olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğuna dair belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen cihazların da TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

2. istekli tarafından “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti teklif zarfı ile sunulacaktır. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

3. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin, TS EN ISO / IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından yapıldığı belgelendirilecektir. Bu belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri teklif zarfı ile sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Hızlı devreden yedek parça ve varsa sarf malzemelerinden ileriye dönük ihale tarihi itibariyle

en az 10 (On) yıl geçerli olmak üzere döviz bazında parça fiyat listeleri ihale teklif zarfında

verilecektir. Her bir cihaza ait parça fiyatları, cihazın teklif bedelinin % 200 ‘ünü geçmeyecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1.Üretici firma veya ithalatçı firma adına düzenlenmiş Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Onaylı

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin Aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece

görülmüştür ibareli olanı teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif verilecek ürün Sanayi Mallarının

Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekinde yer alan listede yer bulunmuyorsa üretici veya ithalatçı firma tarafından kapsam dışı

olduğunu beyan eden yazı verilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak veya Türkçeye

çevrilmiş noter onaylı tercümesi teklif zarfında sunulacaktır. CD Kataloglar ürünün orjinal

firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar

kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve

özellikte olmalıdır.

2) Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. “Teknik

Şartnameye Uygunluk Belgesi” Teknik şartnamedeki sıraya göre verilecek ve isteklinin

yetkilisince imzalanacaktır.

3) Yerli malı teklif edecek olan istekliler , yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin ihale

dosyasında sunulmuş olan hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair

listeyi ihale teklif zarfında verecekler veya ihale dosyasında sunulmuş olan yerli malı

belgesinin üzerine ihale listesindeki ait olduğu ürünlerin ihale sıra numarasının yazılması

gerekmektedir.

4) 1.2.3. Kısımlar hariç yerli malı fiyat avantajı uygulanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 4.KISIM, 5.KISIM, 6.KISIM, 7.KISIM, 8.KISIM, 9.KISIM, 10.KISIM, 11.KISIM, 12.KISIM, 13.KISIM, 14.KISIM, 15.KISIM, 16.KISIM, 17.KISIM, 18.KISIM, 19.KISIM, 20.KISIM, 21.KISIM, 22.KISIM, 23.KISIM, 24.KISIM, 25.KISIM, 26.KISIM, 27.KISIM, 28.KISIM, 29.KISIM, 30.KISIM, 31.KISIM kısımlarında

%15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.