SON DAKİKA

Düğmeye basıldı!

Genel, GÜNDEM

TESCİLE ESAS ÖLÇÜ VE HARİTALAMA KADASTRO İŞLERİ DANIŞMANLIKORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 19 Nisan 2019 - 11:08 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Tescile Esas Ölçü ve Haritalama Kadastro İşleri Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        : 2019/191838

1-İdarenin

 1. a)Adresi : Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı 284 28129 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
 2. b)Telefon ve faks numarası : 4542153171 – 4542153116
 3. c)Elektronik Posta Adresi : metinkonak@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı : 47 adet ( Köy-Mahalle) birimde ölçüm ve Haritalama (Orman Kadastro Çalışmaları)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b)Yapılacağı yer : Giresun İli Sınırları Dahilindeki 47 Adet (Köy-Mahalle) Birimin Tescile Esas Ölçü ve Haritalama Kadastro İşleri
 3. c)Süresi : İşe başlama tarihi 06.2019, işin bitiş tarihi 13.12.2019

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer : Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN
 2. b)Tarihi ve saati : 05.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Harita-Kadastro Mühendislik  Hizmetlerini yapmaya yetkili olduğuna dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Tarafından düzenlenmiş ve 2019 yılı vizesi yapılmış Büro Tescil Belgesi,ihaleye katılma belgesi ve Tescil Yenileme Kartı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu işte tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan Tesis kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun ek 4.madde kapsamında yapılan 2/B kadastrosu, 3402 Sayılı Kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar,2859 Sayılı Kanun kapsamında yapılan yenileme işleri,3194 sayılı Kanunun 18.Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması ve her türlü tescile  konu Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kadastro, ölçüm ve harita üretimi’’ işlerinden bir yada bir kaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Orman Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Orman Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu,Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.