SON DAKİKA

Si­ne­ma­da ka­rak­te­ri­ni can­lan­dır­dı kur­ban­da ve­ka­le­ti­ni aldı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:34 'de eklendi ve 134 views kez görüntülendi.

Reis fil­min­de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı can­lan­dı­ran Gi­re­sun­lu oyun­cu Reha Be­yoğ­lu, bu defa da Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ve­ka­le­tiy­le kur­ban ke­si­mi­ni ger­çek­leş­tir­di. Aktör Reha Be­yoğ­lu aynı za­man­da Trab­zon’da iki yıl önce te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül’ün de kur­ban ve­ka­le­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­di.
Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan 2019 yılı kur­ban kesim prog­ra­mı her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dı­şın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı’nın bu yılki kur­ban kesim prog­ra­mın­da Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı “Reis” fil­min­de baş­rol oy­na­yan Reha Be­yoğ­lu, hem Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, hem de te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül adına ve­ka­let etti.
Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan Af­ri­ka’nın Togo ül­ke­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len kur­ban ke­si­miy­le il­gi­li ve­ri­len bil­gi­de, “Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ve DİTİB Dort­mund Sc­harn­horst Aya­sof­ya Vakfı ta­ra­fın­da ha­yır­se­ver­le­rin yar­dım­la­rıy­la Togo’nun baş­ken­ti Lome’ye yakın bir Müs­lü­man ka­sa­ba­sın­da arife günü bir su ku­yu­su açı­lı­şı ya­pıl­dı.
Bay­ra­mın ilk günü ise bay­ram na­ma­zı­nı mü­te­akip baş­kent Lome’de kur­ban ke­si­mi baş­la­dı. Kur­ban­lar ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ba­ğış­la­dı­ğı kur­ban da bu böl­ge­dey­di. Reis fil­miy­le Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı can­lan­dır­mış olan aktör Reha Be­yoğ­lu ve­ka­let etti. Ay­rı­ca Trab­zon’da iki sene önce te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül’ü şe­ha­de­ti­nin ikin­ci se­ne-i dev­ri­ye­sin­de unut­ma­yan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı, şe­hi­di­miz için kendi kay­na­ğın­dan bütçe ayı­ra­rak bir kur­ban kes­tir­di. Eren Bül­bül adına ve­ka­le­ti aktör Reha Be­yoğ­lu ve­ka­let etti” de­nil­di.