SiLOLAR YIKILACAK « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

SiLOLAR YIKILACAK

Bu haber 13 Ocak 2021 - 10:54 'de eklendi ve 268 views kez görüntülendi.

Kamuoyunda çok büyük tepkilere yol açan Giresun Limanı’ndaki siloların yıkılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yıkın” talimatının akıbetini soran gazetecilere AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk; “Limandaki siloların bir çözüme bağlanmasını bizde istiyoruz. İlgili firmaya Sayın Ulaştırma Bakanımız talimatı vermiş, ‘bu işi çözün’ demiş, Özelleştirme İdaresi ile görüşmeler devam ediyor” yanıtı verdi. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise; “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir, limandaki silolar yıkılacak, resmi süreç devam ediyor” cevabını verdi.

AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­kil­le­ri Cemal Öz­türk ve Kadir Aydın, dün Gi­re­sun Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ni zi­ya­ret etti. Öz­türk ve Aydın, Gi­re­sun’da görev yapan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü kut­la­dı. Gi­re­sun’da ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak hiz­met­ler ve pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ler veren Öz­türk ve Aydın, daha sonra ga­ze­te­ci­le­rin gün­de­me dair so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Bir ga­ze­te­ci­nin Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın Gi­re­sun Li­ma­nı’ndaki si­lo­la­rın yı­kıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nın akı­be­ti­ni sor­ma­sı üze­ri­ne söz alan Cemal Öz­türk, “Bütün kont­rol Özel­leş­tir­me İda­re­sin­de ol­du­ğu için biz si­lo­lar ko­nu­sun­da mü­da­hil ola­ma­dık. Gel­di­ği­miz nok­ta­da Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız si­lo­la­rı gö­rün­ce çok üzül­dü, şeh­rin önü ke­sil­miş, bir çözüm bulun, ‘ge­re­kir­se yıkın’ diye bir ta­li­mat verdi. İlgili fir­ma­da zaten; ‘Cum­hur­baş­ka­nım bana bu li­ma­nı kapat derse, ben li­ma­nı ka­pa­tı­rım’ diyor. 100 mil­yo­nun üze­rin­de ya­tı­rım yap­mış; ‘ge­re­kir­se tek ka­lem­de si­le­rim’ diyor. Ne­ti­ce iti­ba­riy­le li­ma­nın şeh­ri­mi­ze eko­no­mik ola­rak, is­tih­dam ola­rak bir kat­kı­sı var mı, var. Ancak biz Gi­re­sun’un mil­let­ve­ki­li­yiz, bizim ön­ce­li­ği­miz Gi­re­sun in­sa­nı­nın mutlu ol­ma­sı­dır, is­ti­fa­de et­me­si­dir. Sonuç ola­rak Gi­re­sun’un men­fa­ati neyse biz ora­da­yız” ce­va­bı­nı verdi.

AYDIN; “CUM­HUR­BAŞ­KA­NI­MI­ZIN TALİMATI EMİRDİR”

AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Kadir Aydın, Gi­re­sun Li­ma­nı’ndaki si­lo­lar hak­kın­da Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ver­di­ği “yıkın” ta­li­ma­tı hak­kın­da dünkü basın top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı var, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı bizim için emir­dir, si­lo­lar yı­kı­la­cak­tır ama hukuk çer­çe­ve­sin­de, kır­ma­dan ve dök­me­den. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın sö­zü­nü yerde bı­rak­ma­yız. Si­lo­la­rın yı­kıl­ma­sı ko­nu­sun­da resmi iş­lem­ler devam edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.