SON DAKİKA

Silah kaçakçılarına ağır darbe

Bu haber 18 Şubat 2020 - 10:26 'de eklendi ve 157 views kez görüntülendi.

Giresun KOM son yılların en önemli silah kaçakçılığı operasyonlarından birine imza attı

Gi­re­sun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, silah ka­çak­çı­la­rı­na büyük darbe vurdu. KOM Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin ka­çak­çı­lık fa­ali­yet­le­ri­ni ön­le­mek ve men etmek amacı ile yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Rize Ça­ye­li’den İstan­bul’a git­ti­ği öğ­re­ni­len bir oto­büs Gi­re­sun Bölge Tra­fik De­net­le­me İstas­yo­nu önün­de dur­du­rul­du.
Oto­bü­sün ba­ga­jın­da ya­pı­lan ara­ma­lar­da iki koli içe­ri­sin­de sak­lan­mış 56 adet 9 mm ça­pın­da ruh­sat­sız ta­ban­ca ile şar­jör ele ge­çi­ril­di. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ya­ka­la­nan E.U. isim­li şahıs Gi­re­sun Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­da­ki sor­gu­su­nun ar­dın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Aynı olay­la il­gi­li ismi açık­lan­ma­yan 1 şahıs hak­kın­da da ya­ka­la­ma emri çı­kar­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.