SON DAKİKA

ŞENLİKOĞLU KAR TANESİNİ DAHA DÜŞ­ME­DEN HA­VA­DA YA­KA­LA­DI!

Bu haber 11 Şubat 2020 - 10:25 'de eklendi ve 1.803 views kez görüntülendi.

Baş­lık biraz mecaz mana ta­şı­yor. Bu yıl ili­miz mer­ke­zi­ne ve ilçe mer­kez­le­ri­ne ilk kez kar yağdı. Öyle vurup geç­me­di dolu dolu, sin­di­re sin­di­re yağdı. Gi­re­suns­por maçı dahil ama­tör maç­la­rı iptal edecek kadar zemin kar tuttu. Hal­kı­mız eğ­len­di, ço­cuk­lar kara doydu. Bu­ra­ya kadar güzel ama benim esas de­ğin­mek is­te­di­ğim şey Gi­re­sun Be­le­di­ye­si’nin karla mü­ca­de­le­de ki mu­az­zam çaba ve ba­şa­rı­sı. Bu do­ğaç­la­ma ge­li­şen bir şeyde de­ğil­di. Me­te­oro­lo­ji­den kar ya­ğı­şı uya­rı­sı ya­pıl­dık­tan sonra henüz kar yağ­ma­dan Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nun, “Biz ha­zı­rız” baş­lı­ğı ile sos­yal med­ya­dan pay­la­şı­mın­dan ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı du­yu­rul­du. Du­yu­ru­da, “Şeh­ri­miz­de bek­le­nen kar ya­ğı­şı­na karşı tüm ön­lem­le­ri­mi­zi aldık. Ha­zır­lık­la­rı­mız tamam; 215 per­so­nel, 60 ton tuz, 70 ton so­lüs­yon, 24 adet iş ma­ki­na­sı, 12 adet kam­yon, 3 adet so­lüs­yon aracı, 3 adet su­la­ma aracı ile kış mev­si­mi­nin ağır ko­şul­la­rı­na ha­zı­rız.” De­ni­li­yor­du. Sayın Şen­li­koğ­lu da per­so­nel­le­ri ile sa­ha­day­dı. Yani pro­fes­yo­nel bir ha­zır­lık ya­pıl­mış­tı.
“ZA­BA­HA KADAR BUR­DA­YUK ZA­BA­HA GADAR”
İşte dö­nü­şü­mün, işte de­ği­şi­min, işte mil­le­te hiz­met­kar olma düs­tu­ru­nun slo­ga­nıy­dı bu; “Za­ba­ha gadar bur­da­yuk za­ba­ha gadar.” Bu slo­gan bir Si­vass­por ta­raf­ta­rı­na ait fe­no­men bir sözdü. Bı­ra­kın şehri Gi­re­suns­por-İstan­buls­por ma­çın­da sa­ha­yı te­miz­le­yen Gi­re­sun Be­le­di­ye per­so­nel­le­ri­nin sa­ha­yı neşe için­de te­miz­ler­ken dönüp güzel Gi­re­sun ak­sa­nı­mız­la ka­me­ra­la­ra “Za­ba­ha kadar bur­da­yuk za­ba­ha kadar!” diye neşe için­de ba­ğır­ma­sı TRT ek­ran­la­rı­na yan­sı­mış­tı ve sos­yal pay­la­şım si­te­le­rin­de gün­dem oldu. Per­so­ne­lin o azmi, ne­şe­si ger­çek­ten tak­dir edil­me­yi hak edi­yor­du. Ve bu­nun­la bir­lik­te yeni yö­ne­tim­le Gi­re­sun Be­le­di­ye­si’nin per­so­ne­li­nin ruh ha­li­ni ve key­fi­ni or­ta­ya ko­yu­yor­du.
Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Şen­li­koğ­lu baş­lık­ta be­lirt­ti­ğim gibi kar ta­ne­si­ni ha­va­da ya­ka­la­dı. Allah aş­kı­na ha­tır­la­yın. Kar yağar gün­ler­ce yol­lar te­miz­len­mez, 7-8 gün bo­yun­ca çöp­ler alın­maz ve çöp­ler yol­la­ra taşar va­tan­daş isyan eder­di. Tabi o zaman ki medya ha­va­sı as­lın­da çıp­lak olan krala “Ne güzel el­bi­se­le­ri­niz var” de­mek­le meş­gul ol­du­ğu için bu re­za­let durum bir­kaç sos­yal medya kul­la­nı­cı­sı pay­la­şı­mın­da ka­lır­dı. Gün­ler­ce yol­lar ka­pa­lı ka­lır­dı. Ama şimdi daha yağış devam eder­ken on­lar­ca işçi, amir­le­ri, mü­dür­le­ri, baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve Sayın Şen­li­koğ­lu baş­kan­lı­ğın­da hep bir­lik­te işte o slo­gan­la yani; “Za­ba­ha gadar bur­da­yuk za­ba­ha gadar” slo­ga­nıy­la sa­ha­day­dı.
El­bet­te ki ya­ğış­tır yüz­ler­ce sokak, cadde, yol, ma­hal­le hep­si­ne ye­tiş­mek, hep­si­ni bir anda açmak te­miz­le­mek zor­dur. Ayaz olur don olur, te­miz­ler­si­niz bir daha yağar ama bu ni­ye­ti bu ça­lış­ma ve hiz­met­kar olma sev­da­sı tak­di­re al­kı­şa şa­yan­dır. Önem­li olan gös­te­ri­len çaba, halka ve­ri­len de­ğer­dir. Yağış ol­ma­dan ya­pı­lan ha­zır­lık, ya­ğış­tan sonra or­ta­ya konan çaba tak­di­ri hak edi­yor. Başta Sayın Şen­li­koğ­lu olmak üzere, baş­kan yar­dım­cı­la­rı­na, birim mü­dür­le­ri­ne ve “Za­ba­ha gadar bur­da­yuk za­ba­ha gadar!” di­ye­rek neşe için­de ça­lı­şan per­so­ne­le te­şek­kür edi­yo­ruz. İşte yö­ne­tim ve zih­ni­yet farkı…

Hakan Alpaslan
Hakan Alpaslanhakan@giresunileri.com