SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Şehitlerimizin kanı yerde kal­ma­dı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:25 'de eklendi ve 15 views kez görüntülendi.

Doğu Ka­ra­de­niz kır­sa­lı ve ci­va­rın­da, ara­la­rın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Te­rör­den Ara­nan­lar Lis­te­si”nde kır­mı­zı, mavi ve gri ka­te­go­ri­de bu­lu­nan sözde bölge so­rum­lu­la­rı­nın da yer al­dı­ğı te­rö­rist­ler­den 10’u et­ki­siz hale ge­ti­ril­di, 1’i ya­ra­lı ele ge­çi­ril­di, 4’ü tes­lim oldu
Trab­zon’un Maçka il­çe­si kır­sa­lın­da, 11 Ağus­tos 2017’de bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­sup­la­rıy­la sağ­la­nan sıcak temas sı­ra­sın­da şehit olan Eren Bül­bül’ün kanı, böl­ge­de­ki ope­ras­yon­la­rı­nı daha da yo­ğun­laş­tı­ran gü­ven­lik güç­le­ri sa­ye­sin­de yerde kal­ma­dı.
Der­le­nen bil­gi­le­re göre, Doğu Ka­ra­de­niz’e açıl­mak is­te­yen terör ör­gü­tü PKK men­sup­la­rı­na yö­ne­lik gü­ven­lik güç­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar­la, ör­gü­tün böl­ge­de­ki fa­ali­yet­le­ri bitme nok­ta­sı­na ge­ti­ril­di.
Doğu Ka­ra­de­niz kır­sa­lı ve ci­va­rın­da son yıl­lar­da, ara­la­rın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Te­rör­den Ara­nan­lar Lis­te­si”nde kır­mı­zı, mavi ve gri ka­te­go­ri­de bu­lu­nan sözde bölge so­rum­lu­la­rı­nın da yer al­dı­ğı te­rö­rist­ler­den 10’u et­ki­siz hale ge­ti­ril­di, 1’i ya­ra­lı ele ge­çi­ril­di, 4’ü ise tes­lim oldu.
Yöre in­sa­nı­nın da des­te­ğiy­le, gü­ven­lik güç­le­ri­nin tüm böl­ge­ye ya­yı­lan hava des­tek­li arama ta­ra­ma fa­ali­yet­le­ri so­nu­cu örgüt üye­le­ri­nin ha­re­ket alan­la­rı kı­sıt­lan­dı.
Rahat ha­re­ket ede­me­yen ve yi­yecek bul­mak­ta güç­lük çeken te­rö­rist­ler, bir bir et­ki­siz hale ge­ti­ril­di.
EREN BÜL­BÜL’ÜN KANI YERDE KAL­MA­DI
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Te­rör­den Ara­nan­lar Lis­te­si”nde kır­mı­zı ka­te­go­ri­de yer alan PKK’nın sözde Ka­ra­de­niz bölge so­rum­lu­su Meh­met Ya­kı­şır, 15 Tem­muz 2018’de gü­ven­lik güç­le­rin­ce ölü ele ge­çi­ril­di. Aynı ope­ras­yon­da “Rodi” kod adlı te­rö­rist Le­vent Dayan da et­ki­siz hale ge­ti­ril­di.
“Zey­nel” kod adlı Ya­kı­şır’ın, Trab­zon’un Maçka il­çe­sin­de 11 Ağus­tos 2017’de Eren Bül­bül ve Jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Fer­hat Gedik’in şehit edil­di­ği sal­dı­rı­nın faili ol­du­ğu be­lir­len­di.
Ya­kı­şır’ın et­ki­siz hale ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan böl­ge­de­ki örgüt üye­le­ri­ne ele­ba­şı­lık yap­tı­ğı be­lir­ti­len, kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner de 22 Ağus­tos 2018’de, “Sorej” kod adını kul­la­nan İran uy­ruk­lu te­rö­rist­le Gü­müş­ha­ne’de ölü ele ge­çi­ril­di.
GİRESUN, TUN­CELİ VE ERZİNCAN’DAKİ OPE­RAS­YON­LAR
Gi­re­sun’un Güce il­çe­si kır­sa­lın­da 31 Mayıs 2018’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, gri ka­te­go­ri­de­ki “Soreş” kod adlı Barış Coş­kun ve “Ber­hu­dan” kod adlı Bed­ret­tin Çe­li­ker et­ki­siz hale ge­ti­ril­di. Bu te­rö­rist­le­rin de Bül­bül ve Ast­su­bay Gedik’in şehit edil­di­ği sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren grup­ta yer al­dı­ğı be­lir­len­di.
Gü­ven­lik güç­le­rin­ce sür­dü­rü­len ope­ras­yon­lar­da, Gi­re­sun’un Yağ­lı­de­re il­çe­si kır­sa­lın­da 13 Eylül 2018’de sıcak temas sağ­la­nan “Çi­ya­ger” kod adlı Ser­dar Bek­mez et­ki­siz hale ge­ti­ril­di.
Sözde Ka­ra­de­niz açı­lım gru­bun­da yer alan örgüt üye­le­rin­den 3’ü de Tun­ce­li ve Er­zin­can’da et­ki­siz hale ge­ti­ril­di.
Tun­ce­li’de bir süre önce et­ki­siz hale ge­ti­ri­len te­rö­rist­ler­den, ara­nan­lar lis­te­sin­de mavi ka­te­go­ri­de bu­lu­nan “Ser­hat” kod adlı Celal Kaya’nın, 2011-2016 ara­sın­da sözde bölge so­rum­lu­su ol­du­ğu ve bir­çok ey­le­min ta­li­ma­tı­nı ver­di­ği tes­pit edil­di.
Öte yan­dan, Er­zin­can’da, sözde grup­ta ol­du­ğu be­lir­le­nen bir te­rö­rist de çıkan ça­tış­ma­da ya­ra­lı ya­ka­lan­dı.
TERÖRİST­LER­DEN 4’Ü TESLİM OLDU
Gü­ven­lik güç­le­ri­nin sür­dür­dü­ğü ope­ras­yon­lar ne­de­niy­le böl­ge­de ba­rın­mak­ta ve yi­yecek bul­mak­ta güç­lük çeken örgüt üye­le­rin­den “Aram” kod adlı Mus­ta­fa To­lu­ca Ekim 2017, “Agit Van” kod isim­li Hasan Demir ise Ara­lık 2017’de Gi­re­sun’da gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim oldu.
Mayıs 2019’da da “Kawa” kod adlı İranlı te­rö­rist Beh­rüz Dud­kan­lu ile “Aras” kod adlı Aras Aslan, Gi­re­sun’un Es­pi­ye ve Güce il­çe­le­ri kır­sa­lın­da­ki ope­ras­yon­lar­da tes­lim oldu.
TESLİM OLAN­LA­RIN İFA­DE­LERİ GRUBU VE FAALİYET­LERİNİ DEŞİFRE ETTİ
Tes­lim olan örgüt üye­le­ri, ifa­de­le­rin­de PKK’nın sözde Ka­ra­de­niz açı­lım grubu ile fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da önem­li bil­gi­ler pay­laş­tı.
Bu bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da gü­ven­lik güç­le­ri, açı­lım gru­bun­da ismi geçen PKK’lı­la­rı et­ki­siz hale ge­tir­di.
Yine tes­pit edi­len çok sa­yı­da sı­ğı­nak ve depo ile mal­ze­me­ler de imha edil­di.
YENİ GRUP­LA­RIN GELİŞLERİÖN­LENDİ
Sözde Ka­ra­de­niz açı­lım grubu et­ki­siz hale ge­ti­ri­len ör­gü­tün, böl­ge­ye yeni grup­lar gön­der­me­ye ça­lış­tı­ğı ancak gü­ven­lik güç­le­ri­nin yü­rüt­tü­ğü ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar so­nu­cu sızma gi­ri­şim­le­ri­nin ön­len­di­ği öğ­re­nil­di.
Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­tan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de gü­ven­lik güç­le­ri­nin, Gi­re­sun, Trab­zon, Gü­müş­ha­ne başta olmak üzere bölge ge­ne­lin­de arama ta­ra­ma fa­ali­yet­le­ri­nin sür­dü­ğü bil­di­ril­di.