SON DAKİKA

ŞAN­TAJ VE TEHDİT

Bu haber 13 Ocak 2020 - 11:12 'de eklendi ve 477 views kez görüntülendi.

Bir­çok ül­ke­le­rin sos­yal top­lum­la­rın­da sıkça rast­la­nan “Şan­taj ve Teh­dit” yasa dışı bir suç olup ve ce­za­sı olan çir­kin ey­lem­ler­dir. Bazı düşük ka­rak­ter­li ki­şi­ler, nor­mal şart­lar­da ula­şa­ma­ya­cak­la­rı, sahip ola­ma­ya­cak­la­rı du­rum­lar­da in­san­la­rı, kurum ve ku­ru­luş­la­rı bu tür ya­sa­dı­şı yön­tem­ler­le zor du­rum­da bı­ra­ka­rak, amaç­la­rı­na bu yol­dan ulaş­ma­yı ter­cih eder­ler; bunda ba­şa­rı­lı da olur­lar. Bir­çok ül­ke­le­rin si­ya­si ya­şam­la­rın­da “Şan­taj ve Teh­dit” gibi yön­tem­le­re baş vu­rul­du­ğu gö­rü­lür. “Bil­di­ğim ger­çek­le­ri söy­ler­sem; yer ye­rin­den oynar.” “Bana ağ­zı­mı aç­tır­ma­sın­lar” veya “Mec­bur ka­lır­sam, bütün kirli ça­ma­şır­la­rı or­ta­ya dö­ke­rim. Onu insan içine çı­ka­maz hale ge­ti­ri­rim.” gibi bir dolu söy­lem­le­rin ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz.
Za­ma­nı­mız­da ile­ti­şim araç­la­rı­nın art­ma­sı ve in­ter­net kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı, bunun so­nu­cu ola­rak da in­san­la­rın daha çok ula­şı­la­bi­lir ol­ma­sıy­la bir­lik­te, in­ter­net üze­rin­den ger­çek­le­şen “Teh­dit ve Şan­taj” su­çun­da artış ya­şan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. İnter­net­te­ki sos­yal mec­ra­lar ara­cı­lı­ğıy­la, web­cam yo­luy­la kay­de­dil­miş fo­toğ­raf­la­rın, vi­de­ola­rın, özel ya­zış­ma­la­rın if­şa­sı teh­di­diy­le şan­ta­ja uğ­ra­yan çok sa­yı­da mağ­dur var. İnter­net kul­la­nan her­ke­sin ba­şı­na ge­le­bi­lecek bu durum, Türk Ceza Ka­nu­nu’nda teh­dit ve şan­taj baş­lı­ğıy­la suç ola­rak ta­nım­lan­mış­tır. Teh­dit ve Şan­taj suç­la­rı bir­bi­ri­ne ben­ze­yen ve zaman zaman da ka­rış­tı­rı­lan suç­lar­dan­dır. Her iki suç ti­pin­de de kişi teh­dit edil­mek­te­dir. Teh­dit suçu, ki­şi­nin vücut veya cin­sel do­ku­nul­maz­lı­ğı­na, mal­var­lı­ğı­na yö­ne­lik bir sal­dı­rı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğin­den ötürü mağ­du­ru kor­kut­mak ama­cıy­la iş­le­nen bir suç iken, şan­taj su­çun­da hak­sız, çıkar sağ­la­ma kastı ya da bir kim­se­yi ya­sa­ya ay­kı­rı veya yü­küm­lü ol­ma­dı­ğı bir şeyi yap­ma­ya veya yap­ma­ma­ya zor­la­ma kastı bu­lun­mak­ta­dır.
Bu­gün­kü ya­zım­da dile ge­tir­di­ğim ko­nu­yu çok güzel des­tek­le­yi­ci ve ta­mam­la­yı­cı ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm bir fık­ra­yı bu­ra­da pay­laş­mak is­ti­yo­rum: “Fıkra”: Şarap fab­ri­ka­sı­nın emek­tar çeş­ni­ci­si ölür. Ye­ni­si için ilan ve­ri­lir. Der­ken, pe­ri­şan kı­lık­lı, belli ki ayyaş bi­ri­si baş vurur. Fab­ri­ka mü­dü­rü, biraz da bu ay­ya­şı ba­şın­dan sav­mak dü­şün­ce­siy­le, test için ona bir kadeh şarap verir. Adam şa­ra­bı içer ve: “Kır­mı­zı bir Mus­ca­tel, 3 yıl­lık. Kuzey ya­maç­ta ye­tiş­miş; çelik va­ril­de yıl­lan­mış. “Ce­va­bı­nı verir. Müdür şaş­kın­lık­la: “Doğru” der. Bir başka şa­ra­bı tat­tı­rır: “Kır­mı­zı, Ca­bar­net; 8 yıl­lık. Gü­ney­ba­tı yamaç mah­sü­lü ve meşe fı­çı­lar­da yıl­lan­mış. “Doğru ce­va­bı üze­ri­ne, iyice şa­şı­ran müdür be­yi­miz, sek­re­te­ri­nin ya­nı­na gider ve ona, bir bar­dak suya biraz id­ra­rın­dan ka­rış­tı­ra­rak ge­tir­me­si­ni söy­ler ve adama bunu beyaz şarap ni­ye­ti­ne içi­rir. Ada­mın ya­nı­tı: “Sa­rı­şın, resim gibi, çok güzel;26 ya­şın­da; 3 aylık ha­mi­le. Eğer beni işe al­maz­san ba­ba­sı­nı da söy­le­rim. “Şarap fab­ri­ka­sı­nın mü­dü­rü tabii ki, bu adamı işe almak zo­run­da­dır; yoksa bütün sır­lar or­ta­ya dö­kü­lecek, her şey mah­vo­la­cak; belki de mü­dü­rün mutlu yu­va­sı yı­kı­la­cak­tır.
Sa­nı­yo­rum bu fıkra “Şan­taj ve Teh­dit” ko­nu­su­nu çok güzel an­la­tı­yor. Biraz da gü­le­lim is­te­dim; saygı değer oku­yu­cu­la­rım zira öm­rü­mü­zü hep ciddi ve üzücü ko­nu­lar­la ge­çir­me­ye devam eder­sek, sağ­lı­ğı­mız bo­zu­la­bi­lir. Dok­tor­la­rın tav­si­ye­le­rin­de gül­mek en başta gelen ilaç­lar­dan bi­ri­dir. “Bir kah­ka­ha, bir tabak bul­gur pi­la­vın­dan daha fay­da­lı­dır.” diye bir de söz var­dır; halk ara­sın­da.
Kalın sağ­lı­cak­la; saygı değer oku­yu­cu­la­rım bir son­ra­ki köşe ya­zım­da bu­luş­mak ümi­diy­le.

Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de