RIFAT ILGAZ « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

RIFAT ILGAZ

Bu haber 13 Eylül 2021 - 10:52 'de eklendi ve 1.090 views kez görüntülendi.

Meh­met Rıfat Ilgaz 8 Mayıs 1911 yı­lın­da Cide Kas­ta­mo­nu’da dün­ya­ya geldi. 7 Tem­muz 1993’de İstan­bul’da 82 ya­şın­day­ken ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pa­dı. Türk şair, ro­man­cı ve öykü ya­za­rı. Özel­lik­le Ha­ba­bam Sı­nı­fı ro­ma­nıy­la ün­len­di. Hem ya­zı­la­rın­da hem de ki­şi­sel ha­ya­tın­da top­lum­cu bir çizgi devam et­tir­di. Tür­ki­ye’nin çal­kan­tı­lı si­ya­si dö­nem­le­rin­de devam et­ti­ği der­gi­ci­li­ği, aynı dö­nem­de­ki bir­çok yazar gibi, onun da ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da ve ha­pis­ha­ne­de zaman ge­çir­me­si­ne neden oldu. Ol­duk­ça üre­ten olan yazın ha­ya­tı­na şi­ir­den mizah öy­kü­le­ri­ne, ro­man­dan çocuk ki­tap­la­rı­na bir­çok fark­lı alan­da eser sığ­dır­dı. Bir za­man­lar top­la­tı­lan “Ka­rart­ma Ge­ce­le­ri” eseri 2004 yı­lın­da 100 Temel Eser Lis­te­si­ne girdi. Ya­za­rın eser­le­ri gü­nü­müz­de, oğlu Aydın Ilgaz ile bir­lik­te kur­du­ğu, Çınar Ya­yın­la­rı’ndan çık­mak­ta­dır. Bu ki­tap­la­rın bas­kı­la­rı Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Yedi so­nun­cu­su olan Ilgaz’ın doğum ta­ri­hi kesin ola­rak belli de­ğil­di. Nü­fu­sa göre 7 Mayıs 1911 olan doğum ta­ri­hi, an­ne­si­nin söy­le­me­siy­le “derin kar”dadır. Bu da, Ilgaz’ın de­me­siy­le, 1910’un Şu­ba­tı­na rast­la­mak­ta­dır. Usta yazar Rıfat Ilgaz’ın doğum ta­ri­hi­ni okur­ken, kendi doğum öyküm ak­lı­ma geldi benim doğum günüm de belli değil rah­met­li anam; “Oğul sen fın­dık vakti dün­ya­ya gel­din” derdi ama hangi yıl, hangi ay ol­du­ğu belli değil. II.Dünya Sa­va­şı’nın bit­ti­ği yıl­lar­da doğan ço­cuk­la­rın hemen hep­si­nin doğum ta­rih­le­ri tam belli de­ğil­dir. Neyse yine dö­ne­lim Rıfat Ilgaz’a; Or­ta­okul­day­ken Li­se­ye devam edip, üni­ver­si­te oku­mak is­te­me­si­ne ve öğ­ret­men­le­ri­nin bu ko­nu­da onu des­tek­le­me­si­ne rağ­men, ba­ba­sı­nın ve­fa­tı ne­de­niy­le Kas­ta­mo­nu Mu­al­lim Mek­te­bi’ne (öğ­ret­men okulu) girdi. Mezun ol­duk­tan sonra Ge­re­de ve Ak­ça­ko­ca’da il­ko­kul öğ­ret­men­li­ği yaptı. 1932’de kızı Gönül doğdu. Daha sonra Gü­mü­şo­va’ya ba­şöğ­ret­men ola­rak atan­dı.1933 yı­lın­da as­ke­re alın­dı.1936’da An­ka­ra Gazi Eği­tim Ens­ti­tü­sü Ede­bi­yat bö­lü­mü­ne girdi ve 1938’de mezun oldu. Me­zu­ni­ye­tin­den sonra Ada­pa­za­rı’na ata­nan Ilgaz ve­re­me ya­ka­lan­dı­ğı için öğ­ret­men­lik ya­pa­ma­dan bu­ra­dan ay­rıl­dı ve İstan­bul Ya­ka­cık Sa­na­tor­yu­mu’na yattı. İstan­bul’day­ken hem Ka­ra­güm­rük Or­ta­oku­lu’nda Türk­çe öğ­ret­men­li­ği ya­pı­yor hem de fa­kül­te­de fel­se­fe oku­yor­du. II.Dünya Sa­va­şı’na denk gelen bu dö­nem­ler daha sonra ede­bi­ya­tın­da da ol­duk­ça et­ki­li oldu. Ör­ne­ğin; Savaş Ka­rart­ma Ge­ce­le­ri ro­ma­nı­nın arka pla­nın­da yoğun ola­rak his­se­dil­mek­te­dir. Şi­ir­le­ri: Ya­ren­lik, Sınıf, Ya­şa­dık­ça, Devam, Üs­kü­dar’da Sabah Oldu, Soluk So­lu­ğa, Ka­ra­kıl­çık, Uzak Değil, Gü­ver­ci­nim Uyur mu, Ku­la­ğı­mız Ki­riş­te, Ocak Ka­tı­rı Ala­göz, Çocuk Bah­çe­si, Bütün Şi­ir­le­ri. Roman: Ha­ba­bam Sı­nı­fı, Pi­ja­ma­lı­lar, Ha­li­me Kap­tan, Meş­ru­ti­yet Kı­ra­at­ha­ne­si, Ka­rart­ma Ge­ce­le­ri, Sarı Yazma, Yıl­dız Ka­ra­yel, Apart­man Ço­cuk­la­rı, Hoca Nas­ret­tin ve Çö­mez­le­ri, Ha­ba­bam Sı­nı­fı İcra­atın İçinde, Ka­ra­de­niz’in Kı­yı­cı­ğın­da. Öykü: Ra­da­rın Anah­ta­rı, Don­ki­şot İstan­bul’da, Kes­me­li Bun­la­rı, Nerde O Eski Us­tu­ra­lar, Sak­sa­ğa­nın Kuy­ru­ğu, Şef­ket Us­ta­nın Ke­di­si, Ga­ri­bin Ho­ro­zu, Altın Eki­ci­si, Tuh Sana, Bu­na­dı Bu Adam, Al Atı­nı-Rüş­ve­tin Ala­man­ca­sı, Sos­yal Ka­dın­lar Par­ti­si, Şeker Ku­tu­su. Bun­la­rın dı­şın­da; Anı- Köşe Ya­zı­la­rı-Ço­cuk Ede­bi­ya­tı ve Ti­yat­ro Oyun­la­rı yaz­mış­tır. Ben ünlü ya­za­rı­mız Rıfat Ilgaz’ı “Ha­ba­bam Sı­nı­fı” ile ta­nı­dım bir­kaç ese­ri­ni de oku­dum. Ör­ne­ğin “Ka­ra­de­ni­zin Kı­yı­cı­ğın­da” ro­ma­nı­nı çok be­ğen­dim ro­ma­nı elime alıp oku­ma­ya baş­la­dı­ğım­da, elim­den bir türlü bı­ra­ka­ma­dım. Ya­lın­lı­ğı için­de güçlü,basit gö­rü­nen do­ku­sun­da zen­gin, iyi göz­len­miş çok güzel an­la­tıl­mış, iyi de­ğer­len­di­ril­miş bir roman ça­lış­ma­sı­dır. Ro­man­da bir ka­sa­ba­nın bütün iliş­ki nok­ta­la­rı, ge­rek­li bütün kö­şe­baş­la­rı var­dır. Kah­ve­ler, aşçı dük­kan­la­rı, fab­ri­ka ka­la­ba­lı­ğı, çarşı, ka­ra­kol, mah­ke­me, düğün de­li­kan­lı­la­rı, ev dün­ya­sı, özel­lik­le de dağ köy­le­ri­nin açık gözlü in­san­la­rı or­man­la­rı kun­dak­la­ya­rak açı­lan ara­zi­le­rin üze­ri­ne fın­dık fi­dan­la­rı di­ke­rek dö­nüm­ler­le fın­dık bah­çe­le­ri elde et­me­le­ri ül­ke­miz Tür­ki­ye’nin ka­na­yan ya­ra­sı­dır. İşin daha il­ginç yanı ise bunu bilen bazı orman ko­ru­yu­cu­la­rı­nın yasal işlem yap­mak­tan ka­çın­ma­la­rı af edi­lir gibi de­ğil­dir. Or­man­la­rın ko­run­ma­sı­nı içe­ren ya­sa­lar il­gi­li­ler ta­ra­fın­dan cid­di­ye alı­na­rak yasal iş­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ka­çı­nıl­maz ol­ma­lı­dır. Or­man­la­rı­mız milli ser­vet­le­ri­miz­dir ül­ke­mi­zin ak­ci­ğer­le­ri hatta yü­rek­le­ri­dir. Bu yıl ki orman yan­gın­la­rı­nı Al­man­ya’da içim acı­ya­rak iz­le­dim; bazı du­yar­lı in­san­la­rı­mı­zın yanan orman ara­zi­le­ri­ne fi­dan­lar dik­me­yi üst­len­me­le­ri beni çok se­vin­dir­di. Bir örnek ver­mek ge­re­kir­se; Trab­zons­por Baş­ka­nı Ahmet Ağa­oğ­lu be­ye­fen­di­yi özel­lik­le kut­la­mak is­ti­yo­rum; trans­fer et­ti­ği fut­bol­cu­la­ra 61 biner fidan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­la­rı­nı tek­lif etti; oyun­cu­lar da bu öne­ri­yi kabul etti; benim için bu dav­ra­nış kut­la­na­cak bir olay­dır. Rıfat Ilgaz’ı hiç unut­ma­ya­ca­ğım. Kalın Sağ­lı­cak­la.

Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link