SON DAKİKA

Pro­je­le­re des­tek

Bu haber 19 Şubat 2020 - 10:15 'de eklendi ve 200 views kez görüntülendi.

Gürel, şehre katkı sağ­la­ya­cak pro­je­le­rin des­tek­çi­si ola­cak­la­rı­nı be­lirt­ti

Gi­re­sun Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Mür­şit Gürel, Gi­re­sun Adası, Zey­tin­lik Semti ve Gi­re­sun Ka­le­si’nin tu­riz­me katkı sağ­la­ya­cak nok­ta­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Özel­lik­le Ma­vi­göl, yay­la­lar ve Mer­yem Ana Ma­nas­tı­rı’nın tu­rizm­de ön plana çık­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Gürel, bu des­ti­nas­yon­la­ra ula­şı­mın sağ­lan­dı­ğı Gi­re­sun-De­re­li-Şe­bin­ka­ra­hi­sar yolu in­şa­atı­nın bir an önce ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
Gi­re­sun Çocuk Mec­li­si’ni oluş­tur­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Gürel, “Kadın Mec­li­si de de­vam­lı ola­rak top­la­nı­yor. Kadın Mec­li­si sü­rek­li aktif du­rum­da. Gi­re­sun Be­le­di­ye­si’nce de DOKA des­tek­li ‘Üre­ten Kadın, Güçlü Kadın’ pro­je­si im­za­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’na bunun için te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.
Gürel, Bu­lan­cak Du­ra­ğı Pro­je­si’nin bir an önce şehre ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı te­men­ni ede­rek, kent kon­se­yi ola­rak pro­je­nin ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. Gi­re­sun’da ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­rin dol­muş ko­nu­sun­da sı­kın­tı­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gürel, “Çift dol­muş kul­lan­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar. Tek dol­muş hattı ko­nu­sun­da halk oto­büs­le­ri­nin sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı arzu edi­yo­ruz. Dol­muş­lar­da en­gel­li in­san­la­rın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak da bir şey yok. En­gel­li va­tan­daş­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak fır­sat­la­rın sağ­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.