SON DAKİKA

Anlamlı bağış

Genel, GÜNDEM

Projeler bir bir hayata geçiyor

Bu haber 13 Ağustos 2020 - 8:31 'de eklendi ve 575 views kez görüntülendi.

Başkan Şenlikoğlu; “Şehrimizin güzelliğini ve görsel zenginliğini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kimse merak etmesin. Giresun komşu iller ile yarışır bir hale gelecek” dedi.

AKSU HAV­ZA­SI PRO­JESİ İÇİN DÜĞ­ME­YE BA­SIL­DI

DSİ 22. Bölge Mü­dü­rü Emre Ak­ça­lı ve DSİ Gi­re­sun Şube Mü­dü­rü Ogün Şükrü Turan, Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nu zi­ya­ret etti. Be­le­di­ye baş­kan­lık ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Be­le­di­ye ile DSİ Genel Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğiy­le Aksu hav­za­sın­da ya­pı­la­cak olan önem­li pro­je­ler ele alın­dı. Ya­pı­lan gö­rüş­me­de, Aksu De­re­si ıs­la­hı ve pey­zaj dü­zen­le­me­si, yü­rü­yüş yolu, yeni Dev­let Has­ta­ne­si ve yeni stad­yu­ma daha kolay ula­şım için araç ve yaya köp­rü­sü ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne va­rıl­dı.

“DEV­LETİMİZİN TÜM KU­RUM­LA­RIY­LA İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, “Gi­re­sun’u yeni hiz­met­ler­le bu­luş­tur­mak adına dev­le­ti­mi­zin tüm ku­rum­la­rıy­la is­ti­şa­re ha­lin­de­yiz. Şeh­ri­miz­den geçen Aksu De­re­si’nin kötü bir gö­rün­tü­ye sebep ol­ma­sı­nı asla kabul ede­me­yiz. Bu­ra­sı için ha­zır­la­dı­ğı­mız bazı pro­je­ler var ve bun­la­rı uy­gu­la­mak is­ti­yo­ruz. Pro­je­mi­zin ha­ya­ta geç­me­siy­le bir­lik­te bu­ra­sı çok daha güzel bir yer ola­cak. Bu ko­nu­da ser­gi­le­dik­le­ri iş­bir­lik­çi yak­la­şım için DSİ Bölge Mü­dü­rü Emre Ak­ça­lı ve Şube Mü­dü­rü Ogün Şükrü Turan’a te­şek­kür edi­yo­rum. Şeh­ri­mi­zin gü­zel­li­ği­ni ve gör­sel zen­gin­li­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mak için ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Kimse merak et­me­sin. Gi­re­sun komşu iller ile ya­rı­şır bir hale ge­lecek” dedi.