SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Özel İdare’de Söz­leş­me­ Se­vin­ci

Bu haber 15 Mayıs 2019 - 11:47 'de eklendi ve 9 views kez görüntülendi.

İl Özel İda­re­si ile Bem-Bir-Sen ara­sın­da ak­de­di­len İl Özel İdare Per­so­nel­le­ri­ni il­gi­len­di­ren sos­yal denge taz­mi­na­tı söz­leş­me­si im­zan­dı.
11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren, 4688 Sa­yı­lı Kamu Gö­rev­li­le­ri ve Sen­di­ka­la­rı Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik yapan 6289 Sa­yı­lı Kanun çer­çe­ve­sin­de İl Özel İda­re­si ile Be­le­di­ye ve Özel İdare Ça­lı­şan­la­rı Bir­li­ği Sen­di­ka­sı Bem-Bir-Sen ara­sın­da ak­de­di­len söz­leş­me Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı ve Sen­di­ka İl Baş­ka­nı Coş­kun Mu­sa­oğ­lu ta­ra­fın­dan im­za­lan­dı. Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, im­za­la­nan söz­leş­me­nin İl Özel İda­re­sin­de ça­lı­şan tüm me­mur­la­ra ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
Söz­leş­me­nin imza tö­re­nin­de İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Taş­kın da hazır bu­lun­du.