SON DAKİKA

“Olmayan fındığı tescil ettiniz mi?”

Bu haber 22 Ekim 2019 - 11:41 'de eklendi ve 86 views kez görüntülendi.

GZO Başkanı Karan; “Genel sekreteriniz bu bülteni hazırlarken ‘Nurittin başkan stok affıyla ilgili sen sonuna kadar haklısın, bizim üyelerimiz boş depolarını affa soktu’ dediği ifadelerini acaba hatırladı mı?”

Karan; “Senin üyen depoda olmayan fındığı affa soktu mu? Sizde olmayan fındığı tescil ettiniz mi? Kendi web sitenizde 2018 müstahsil alışınız 326 bin 221 ton iken sadece 478 bin 228 ton ihracata satış olmuş, aradaki bu fındığı nasıl izah edeceksiniz?”

 

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, basın yo­luy­la ken­di­si­ni Zi­ra­at Odası baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğun­da oturt­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Hamza Bölük’e ‘Hodri Mey­dan’ resti çekti. Karan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Beni bu ma­ka­ma önce üre­ti­ci, sonra zi­ra­at oda­sı­nın bir bi­rin­den de­ğer­le­ri de­le­ge­le­ri ge­tir­di. Beni kol­tu­ğum­dan kal­dır­ma­ya senin cü­rü­mün yet­mez. Kaldı ki had­di­ne değil. Sen önce ema­ne­ten otur­du­ğun kol­tu­ğa sahip çık ve onun ağır­lı­ğı­nı taşı, ona göre dav­ran. Sokak ağ­zıy­la şah­sı­ma sal­dır­mak ye­ri­ne sor­du­ğum so­ru­la­ra cevap ver. Belge arı­yor­san aç ti­ca­ret bor­sa­sı ve­ri­le­ri­ne bak. Bak­ma­yı bil­mi­yor­san bir bi­le­ne sor, ya da akıl ho­ca­la­rı­na sor, sana söy­ler­ler” dedi.

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Karan, fın­dık iş­le­mi ya­pı­lan tüm ti­ca­ret bor­sa­la­rı­na sor­du­ğu so­ru­yu kendi üze­ri­ne ala­rak, bor­sa­la­rın avu­kat­lı­ğı­na so­yu­nan ve so­ru­lan so­ru­ya açık­lık ge­tir­mek ye­ri­ne ha­ka­re­te varan ifa­de­le­re imza atan Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hamza Bölük’e aynı sert­lik­te yanıt verdi, bir kez daha sordu.
Geçen sezon ih­ra­cat ra­kam­la­rın­da gö­rül­me­si­ne rağ­men, ti­ca­ret bor­sa­la­rı ve­ri­le­rin­de gö­rül­me­yen 148 bin ton ka­buk­lu fın­dı­ğın akı­be­ti­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­yen Karan, “Sayın Bölük senin gö­re­vin üre­ti­ci­nin eme­ği­ni ve ül­ke­nin eko­no­mi­si­ne girdi sağ­la­yan bir tane fın­dık dahi olsa ona göz di­ken­le­ri mi ko­ru­mak? Yoksa düz­gün, dü­rüst ve işini la­yı­kıy­la yapan üye­le­ri­ni ko­ru­mak mı?” diye sordu.
Karan, bu­gü­ne kadar fın­dık­ta oy­na­nan oyun­lar­la il­gi­li bel­ge­ye da­yan­ma­yan ve doğru ol­ma­yan hiç­bir ko­nu­da açık­la­ma yap­ma­dı­ğı­nı, bunu ya­pan­la­rın ise ka­mu­oyu nez­din­de bo­yu­nun öl­çü­sü­nü al­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, şun­la­rı kay­det­ti;
“SİZ DEV­LETİ VE ÜRETİCİYİ HOR­TUM­LAT­MA­YA DEVAM ETTİNİZ”
“Hiç­bir zaman ah­lak­sız­lık, hır­sız­lık, yan­lış ya­pa­nı, dev­le­ti ve üre­ti­ci­yi al­da­ta­nı sa­vun­ma­dım ve eleş­tir­dim. Öğ­ret­men ol­muş­su­nuz ama ahlak dersi ver­di­ği­niz öğ­ren­ci­ler sizin ne kadar cahil ve ce­ha­let içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu an­la­mış­tır. Allah kim­se­yi sizin gibi dev­le­tin ve mil­le­tin pa­ra­sı­na el uza­tan­la­rı sa­vun­mak zo­run­da bı­rak­ma­sın. Kendi web si­te­sin­de­ki ve­ri­ler­den ha­ber­siz eğer bir eği­tim­ci ola­rak oku­yun­ca an­la­ma­yan sa­de­ce bi­ri­le­ri­ne çamur atmak sizin ca­hil­li­ği­niz­dir. Cahil ve ce­ha­let içe­ri­sin­de ol­ma­nız beni ya­nılt­ma­dı. Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı içe­ri­sin­den direk şah­sı­ma sal­dır­ma­nız o kol­tu­ğa ema­net otur­du­ğu­nu­zu her ha­liy­le belli et­mek­te­dir. Ön­ce­lik­le stok af­fı­nın yan­lış­lık­la­rı­nı de­fa­lar­ca ka­mu­oyu­na basın yo­luy­la il­le­tim ama siz dev­le­ti ve üre­ti­ci­yi hor­tum­lat­ma­ya devam et­ti­niz. Genel sek­re­te­ri­niz bu bül­te­ni ha­zır­lar­ken acaba; ‘Nu­rit­tin baş­kan stok af­fıy­la il­gi­li sen so­nu­na kadar hak­lı­sın, bizim üye­le­ri­miz boş de­po­la­rı­nı affa soktu’ de­di­ği ifa­de­le­ri­ni acaba ha­tır­la­dı mı?
“SİZDE OL­MA­YAN FIN­DI­ĞI TESCİL ETTİNİZ Mİ?”
Şu so­ru­la­ra onur ve şeref sa­hi­biy­se­niz cevap verin;
Stok affı 2017 yılı so­nu­na kadar dev­let diyor ki, eğer de­pon­da malın varsa ve bunun bel­ge­si­ni dü­zen­le­me­diy­sen sana bir hak ve­ri­yo­rum. İşini dü­rüst yapan es­na­fa sözüm yok ama senin üyen de­po­da ol­ma­yan fın­dı­ğı affa soktu mu? Sizde ol­ma­yan fın­dı­ğı tes­cil et­ti­niz mi? Kendi web si­te­niz­de 2018 müs­tah­sil alı­şı­nız 326 bin 221 ton iken sa­de­ce 478 bin 228 ton ih­ra­ca­ta satış olmuş, ara­da­ki bu fın­dı­ğı nasıl izah ede­cek­si­niz?
Bu yaz­dık­la­rım sizin resmi in­ter­net si­te­sin­de yer al­mak­ta. Eğer bun­lar­dan bil­gi­niz yoksa sizin öğ­ret­men­li­ği­niz­den ve borsa baş­kan­lı­ğı­nız­dan şüphe eder, genel sek­re­te­ri­ni­zi göz­den ge­çir­me­ni­zi öne­ri­rim. Ben sizin işi­ni­zi ko­lay­laş­tı­ra­yım, 2017 yı­lın­da tes­cil et­ti­ği­niz ol­ma­yan fın­dık­lar daha sonra 2018 yılı fın­dı­ğın­dan ye­ri­ne ko­nul­du. Ancak ihraç ürünü olan fın­dık ih­ra­cat çi­zel­ge­si­ne 2018 yılı ola­rak iş­len­di ve sizin ve üye­le­ri­ni­zin yap­mış ol­du­ğu sah­te­kar­lık gün yü­zü­ne çıktı.
O zaman nasıl 2018 ve 2017 sa­tı­şa ayır­dıy­sa o zaman o rakam 2017 ih­ra­ca­tı ya­za­cak. Ay­rı­ca is­te­di­ği­niz yerde, za­man­da sizin is­te­di­ği­niz ko­şul­lar­da be­nim­le uğ­ra­şa­bi­lir­si­niz. Benim sokak ağ­zı­na ve teh­dit­le­re kar­nım tok. Siz­den evvel beni teh­dit eden si­ya­si ve­kil­ler, il, ilçe baş­kan­la­rı, borsa baş­kan­la­rı, fın­dık ba­ron­la­rı­nın hepsi üre­ti­ci­nin ga­za­bı­na uğ­ra­dı. Bizim de des­tek ver­di­ği­miz lis­te­den se­çi­le­rek, ema­ne­ten o kol­tuk­ta otur­du­ğu­nu unut­ma. Biz her plat­form­da ce­sur­ca doğru bil­di­ği­mi­zi söy­le­riz.
“BORSA ÜYE­LERİ SENİ BU SA­AT­TEN SONRA O KOL­TUK­TA OTURT­MAZ”
Son ola­rak Ka­ra­de­niz Fın­dık ve Ma­mul­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Edip Se­vinç’e ses­len­mek is­ti­yo­rum; eğer borsa ve­ri­le­ri­ni ya­lan­la­maz­sa­nız üye­le­ri­niz 2017 yılı fın­dı­ğı­nı 2018 yılı eti­ke­ti ile ihraç etmiş ola­cak. Ben­den söy­le­me­si. Borsa üye­le­ri seni bu sa­at­ten sonra o kol­tuk­ta oturt­maz.”
Karan, bu sa­at­ten sonra ko­nuy­la il­gi­li ve­ri­lecek olan suç­la­yı­cı ce­vap­la­rı mu­ha­tap kabul et­me­ye­cek­le­ri­ni, kim hak­sız­lık ve hu­kuk­suz­lu­ğa imza at­tıy­sa yet­ki­li mer­ci­ler önün­de hesap ve­re­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN