SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Öğ­ren­ci­le­re sıcak kar­şı­la­ma

Bu haber 22 Ağustos 2019 - 11:06 'de eklendi ve 51 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ata­türk Mey­da­nı, oto­gar ile Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si’nin Güre ve Ga­zi­pa­şa Yer­leş­ke­le­rin­de ili­mi­ze gelen öğ­ren­ci­le­re yar­dım­cı olmak için stant­lar ku­rul­du.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Şeh­ri­mi­ze gelen öğ­ren­ci­le­ri kendi ev­le­rin­de his­set­tir­mek adına ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. İlk adım ola­rak stant­la­rı­mı­zı kur­duk. Bu stant­lar­da öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve aile­le­ri­ne ko­lay­lık sağ­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Hem aile­le­ri­mi­ze ko­lay­lık sağ­la­yıp hem de güzel şeh­ri­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı ya­pı­yo­ruz. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­miz­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. İka­met­gâ­hı­nı şeh­ri­mi­ze ta­şı­yan öğ­ren­ci­le­re özel kart çı­ka­ra­ca­ğız ve bu kart ile şeh­ri­miz­de çe­şit­li im­kân­lar­dan fay­da­la­na­cak­lar. Eği­tim, giyim, yemek, mar­ket ve sağ­lık sek­tö­rün­de öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin çe­şit­li im­kân­la­ra ka­vuş­ma­sı adına ça­lış­ma­la­rı­mız var” şek­lin­de ko­nuş­tu.