SON DAKİKA

Mehmetçik PKK’ya göz açtırmıyor

Bu haber 21 Ekim 2019 - 9:32 'de eklendi ve 82 views kez görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele ederken, jandarma timleri de Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.

Yıl bo­yun­ca süren ope­ras­yon­lar ne­ti­ce­sin­de ör­gü­tün böl­ge­de­ki tüm lo­jis­tik sı­ğı­nak­la­rı imha edi­lir­ken, son 4 yılda üst üste dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar so­nu­cu 43’ü 2019 yı­lın­da olmak üzere 66 sı­ğı­nak ele ge­çi­ril­di. Sı­ğı­nak­la­rın im­ha­sı sı­ra­sın­da daha önce Gi­re­sun Çal­dağ Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu Ko­mu­ta­nı Ast­su­bay Baş­ça­vuş Zafer Ça­lış­kan’ın şehit ol­du­ğu sal­dı­rı­da ve Güce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na ya­pı­lan taciz ate­şin­de kul­la­nıl­dı­ğı be­lir­le­nen ro­ke­ta­tar, Gü­müş­ha­ne’nin Torul il­çe­sin­de ele ge­çi­ril­di.

“4 YILDA 24 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Ör­gü­te vu­ru­lan lo­jis­tik dar­be­le­rin yanı sıra böl­ge­de daha önce ey­lem­ler yapan grup­lar da yok edil­di. Dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da ara­la­rın­da ör­gü­tün sözde bölge so­rum­lu­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 24 terör ör­gü­tü üye­sin­den 16’sı et­ki­siz hale ge­ti­ri­lir­ken, 8’i sağ ya­ka­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­du. Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­tan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de Gü­müş­ha­ne, Gi­re­sun, Trab­zon, Tokat, Ordu, Bay­burt ve Art­vin il­le­rin­de devam eden ope­ras­yon­lar, Er­zin­can ve Er­zu­rum il­le­ri­nin Doğu Ka­ra­de­niz’e bağ­lan­tı­lı böl­ge­le­ri­ne doğru ge­niş­le­til­di.

“CE­SA­RET­LERİ KAL­MA­DI”

Ya­ka­la­nan “Kawa” kod adlı Beh­rüz Dud­kan­lu adlı te­rö­ris­tin ifa­de­si ise ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rın ba­şa­rı­sı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Te­rö­rist Dud­kan­lu, ifa­de­sin­de tes­lim ol­ma­dan önce ör­gü­tün Tun­ce­li kır­sa­lın­dan ye­ni­den böl­ge­ye tak­vi­ye yap­mak is­te­di­ği­ni ama hiç­bir örgüt üye­si­nin gel­me­ye ce­sa­ret ede­me­di­ği­ni, ve­ri­len emir­le­re karşı ge­le­rek tepki gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Öte yan­dan, jan­dar­ma tim­le­ri yayla dö­nü­şü yapan va­tan­daş­la­rı tek tek uya­ra­rak ev­le­ri ta­ma­men bo­şalt­ma­la­rı­nı is­te­di.