SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Mavi Göl’de bay­ram bereketi

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:41 'de eklendi ve 33 views kez görüntülendi.

Do­ğa­nın gör­sel bir şö­le­ni­ni sunan Mavi Göl bayramda ziyaretçilerini ağırladı.
So­da­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le turku­az ren­giy­le dik­kat çeken Mavi Göl’ü Kur­ban Bay­ra­mı’nın 4. gü­nün­de yak­la­şık 50 bin yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir zi­ya­ret etti.
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de bu­lu­nan ve doğal so­da­dan olu­şan ‘Mavi Göl’ zi­ya­ret­çi­le­ri­ni ağır­lı­yor. Son yıl­lar­da tu­rist­le­rin gözde me­kan­la­rı ara­sı­na giren Mavi Göl bay­ram ta­ti­li bo­yun­ca da zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­dı. Bay­ram ta­ti­li­ni fır­sat bilen zi­ya­ret­çi­ler so­da­lı suyun ve do­ğa­nın ta­dı­nı do­ya­sı­ya çı­kar­dı­lar.
Gi­re­sun’a 45 ki­lo­met­re me­sa­fe­de bu­lu­nan Mavi Göl’ün her geçen gün zi­ya­ret­çi yo­ğun­lu­ğu­nun art­tı­ğı­nı ve sa­de­ce Kur­ban Bay­ra­mı’nda 50 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­ti­ği­ni söy­le­yen Tu­rizm Alt­ya­pı Hiz­met Bir­li­ği (GİRTAB) Mü­dü­rü Tamer Uzu­ner, “Adeta Mavi Göl’de kur­ban be­re­ke­ti ya­şan­dı. Kur­ban Bay­ra­mı Gi­re­sun tu­riz­mi­ne de ciddi bir be­re­ket ve hacim ka­zan­dır­dı. De­re­li il­çe­si­ne bağlı Mavi Göl Gi­re­sun şehir mer­ke­zi­ne 45 ki­lo­met­re me­sa­fe­de Gi­re­sun-Si­vas ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Ku­za­lan Ta­bi­at Parkı içe­ri­sin­de yer alı­yor. Do­ğa­nın bize su­na­ca­ğı ender gö­rü­len bir gü­zel­lik. Hem akan hem de so­da­lı oluşu ne­de­niy­le mavi olan bir su. Bay­ram bo­yun­ca günde 5 binin üze­rin­de zi­ya­ret­çi yo­ğun­lu­ğu ya­şan­dı bay­ram bo­yun­ca da top­lam­da 50 binin üze­rin­de kişi zi­ya­ret etti.
Bay­ram­da Gi­re­sun’da en fazla zi­ya­ret edi­len yer­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Or­du-Gi­re­sun Ha­va­ala­nı’na Al­man­ya’nın iki ken­tin­den ve Suudi Ara­bis­tan’ın iki ken­tin­den direk uçuş­lar ol­ma­sı ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı­nı da ar­tır­dı. Bütün tur­la­rın prog­ram­la­rın­da yer alan Mavi Göl’e yerli ve ya­ban­cı tu­rist akını ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz” dedi.
Mavi Göl’ü zi­ya­ret eden­ler ise doğa ha­ri­ka­sı gölü gör­me­ye değer ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, gelip gör­dük­le­ri için duy­duk­la­rı mut­lu­lu­ğu ifade et­ti­ler.