SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Kur­ban Bay­ra­mı kut­lan­dı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:59 'de eklendi ve 16 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bay­ram­laş­ma tö­re­ni dü­zen­len­di.
Ata­türk Mey­da­nı’ndaki Hacı Mik­tat Ca­mi­si av­lu­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne, Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­kil­le­ri; Cemal Öz­türk, Kadir Aydın ve Sabri Öz­türk, AK Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hasan Turan, CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Ne­ca­ti Tığlı, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Fahri Aktaş, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Murat Yakın, kurum mü­dür­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da, dar­gın­lık­la­rın, kır­gın­lık­la­rın, küs­kün­lük­le­rin bir ke­na­ra bı­ra­kıl­dı­ğı müs­tes­na gün­ler­den biri olan Kur­ban Bay­ra­mı’nı sağ­lık ve huzur içe­ri­sin­de kar­şı­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu hep bir­lik­te ya­şa­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, milli ve ma­ne­vi duy­gu­la­rın iç içe ya­şan­dı­ğı bay­ram­la­rın dost­lu­ğu, kar­deş­li­ği, yar­dım­laş­ma­yı ve pay­laş­ma­yı pe­kiş­tir­di­ği­ni vur­gu­la­dı.