SON DAKİKA

KO­RO­NAVİRÜS KOR­KU­SU

Bu haber 02 Mart 2020 - 9:58 'de eklendi ve 753 views kez görüntülendi.

Ölüm­cül bir virüs olan ve henüz aşısı bu­lun­ma­yan “Ko­ro­na­vi­rüs”ü ilk defa Çin’in Vuhan ken­tin­de or­ta­ya çıktı. Gör­sel ve ya­zı­lı ba­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra göre bu ölüm­cül virüs ya­ra­sa çor­ba­sın­dan oluş­muş. Bi­lin­di­ği gibi, Çin mut­fa­ğın­da köpek başta olmak üzere, ak­lı­nı­za ne kadar hay­van ge­li­yor­sa hemen hep­si­nin eti mev­cut. Av­ru­pa’da Çin lo­kan­ta­la­rı­nın sa­yı­la­rı hayli fazla; hatta Çin ye­me­ği yemek halk ara­sın­da bir ay­rı­ca­lık. Ber­lin’de ben İngi­liz­ce öğ­re­nir­ken, Ame­ri­ka­lı İngi­liz­ce öğ­ret­me­nim, bana “Do you like Çi­nas­fo­od? (Çin ye­me­ği­ni sever misin?)” diye sor­muş­tu; ben de “I don’t like Çi­nas­fo­od, yani Çin ye­me­ği­ni sev­mi­yo­rum” de­yin­ce, bana niçin sev­me­di­ğim üze­ri­ne ahi­ret so­ru­la­rı sor­muş­tu; onu hiç unut­mu­yo­rum.
“Ko­ro­na­vi­rüs”ü çık­tık­tan sonra Ber­lin’deki Çin lo­kan­ta­la­rı şimdi bom boş; hatta sinek av­lı­yor, de­ne­bi­lir. Kor­ku­dan her­kes köşe, bucak Çin­li­ler­den ka­çı­yor. Met­ro­lar, Tram­vay­lar, Be­le­di­ye ve Halk oto­büs­le­ri gibi toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da, hemen her üç ki­şi­den bi­ri­nin yü­zün­de maske, elin­de de el­di­ven var. Ta­ri­he bak­tı­ğı­mız­da henüz aşı­la­rı bu­lu­na­ma­mış bir dolu ölüm­cül has­ta­lık­lar vardı es­ki­den. Ör­ne­ğin: Veba, Tifo, Tifüs, Verem, Ko­le­ra, sıtma vs. gibi has­ta­lık­lar­dan ölen­le­rin sa­yı­la­rı hayli faz­lay­dı. İnsan­dan in­sa­na ko­lay­ca geçen bu sal­gın has­ta­lık­la­rın aşı­la­rı ve ilaç­la­rı da henüz bu­lu­na­ma­mış­tı. Ne zaman ki tıp tek­ni­ği ge­liş­ti; aşı­lar bu­lun­du, sağ­lık ön­lem­le­ri alın­dı; bu has­ta­lık­lar­dan kimse kork­mu­yor artık. “Ko­ro­na­vi­rü­sü”nden kor­kul­ma­sı­nın tek se­be­bi, aşı­sı­nın henüz bu­lu­na­ma­yı­şı. Dünya sağ­lık ör­gü­tü başta olmak üzere, bütün dünya tıp bilim in­san­la­rı kolu sı­va­dı. Çok kısa bir sü­re­de ölüm­cül Vi­rü­sün de aşı­sı­nın bu­lu­na­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Aşısı bu­lu­nur bu­lun­maz da dün­ya­nın kor­ku­su hemen bi­tecek diye dü­şü­nü­yo­rum. Aşı­lar ko­nu­sun­da Al­man­ya hem Av­ru­pa’nın hem de dün­ya­nın li­de­ri. Bunun en önem­li ne­de­ni ise; diğer ül­ke­ler bazı hay­van­la­rı kobay ola­rak ya­pı­lan de­ney­ler­de kul­lan­ma­ya ça­lı­şır­ken, Al­man­lar bu de­ne­me­le­ri­ni Ya­hu­di­ler üze­rin­de de­ne­ye­rek büyük ba­şa­rı­lar elde et­ti­ler. Organ na­kil­le­rin­de de bu in­san­lık dışı uy­gu­la­ma­la­rı­nı, hiç acı­ma­dan ger­çek­leş­ti­ren Al­man­lar ilaç sa­na­yi­in­de de dünya li­der­li­ği­ne oy­nu­yor­lar. Ge­le­lim dün­ya­da­ki ilaç sa­na­yi­si­ne; top­lum­lar­da­ki in­san­lar ara­sın­da büyük pa­nik­le­re yol aça­cak kadar korku salan ilaç sa­na­yii men­sup­la­rı, sonra da üret­tik­le­ri ilaç­la­rı te­re­ya­ğı gibi sat­tı­lar.
Domuz gribi, Kuş gribi, Ebola gribi, Deli dana ve bunun gibi has­ta­lık­lar­la, ilk önce korku sal­dı­lar; sonra da üret­tik­le­ri ilaç­la­rı ko­lay­ca satıp, büyük ka­zanç­lar elde et­ti­ler. Dünya bunu gayet iyi bil­di­ği halde, her se­fe­rin­de bu oyuna yine de ge­li­yor. Yine ta­rih­ten edin­di­ği­miz bil­gi­le­re göre; çiçek vi­rü­sü, İngi­liz­ler ta­ra­fın­dan bi­yo­lo­jik silah ola­rak Ame­ri­ka­lı­la­ra karşı kul­la­nıl­mış­tır. Ko­ro­na­vi­rüs için de aynı de­di­ko­du­lar mev­cut; guya, Ame­ri­ka, Çin eko­no­mi­si­ni za­yıf­lat­mak ama­cıy­la bu vi­rü­sü üret­miş ve Çin’e ulaş­tır­mış. Ben buna ih­ti­mal ver­mi­yo­rum; zira bu teh­li­ke bir gün ken­di­si­ni de vu­ra­ca­ğı­nı bil­me­li Ame­ri­ka; ama yine de bi­lin­mez. Top­lum­lar­da korku salma, yal­nız ilaç sa­na­yii ta­ra­fın­dan ya­pıl­mı­yor tabii. Yine Al­man­ya başta olmak üzere; dün­ya­da bir­çok ülke, hal­kı­na korku verip; sonra da oy av­cı­lı­ğı­na baş­la­yan dev­let­ler az değil. II. Dünya Sa­va­şı ön­ce­si, Al­man­ya, halk ara­sın­da açlık teh­li­ke­si kor­ku­su yay­mış; sonra da “Her­ke­se İş- Her­ke­se Aş” slo­ga­nı ile silah fab­ri­ka­la­rı kur­muş; bütün iş­siz­le­ri bu fab­ri­ka­lar­da ça­lış­tı­rıp, önce kor­ku­la­rı­nı kal­dır­mış. Bu fab­ri­ka iş­çi­le­ri, ça­lış­tık­la­rı fab­ri­ka­la­rın iler­de ken­di­le­ri­ne mezar ola­ca­ğı­nı ne­re­den bi­le­bi­lir­ler­di ki. II. Dünya Sa­va­şı’nın baş­la­ma­sıy­la, kor­ku­lan başa gel­miş; Al­man­ya yine savaş sonu, bo­yu­nun öl­çü­sü­nü almış ve kor­kunç bir şe­kil­de de bunun be­de­li­ni öde­miş­tir. “Ye­ni­len peh­li­van, gü­re­şe doy­maz­mış” işte o misal, Al­man­ya her se­fe­rin­de yine ayağa kalk­ma­sı­nı bil­miş; yine dünya dev­le­ri ara­sı­na gir­me­si­ni ba­şar­mış­tır. Al­man­ya bu mu­ci­ze­si­ni, hiç yıl­ma­dan, usan­ma­dan, yo­rul­ma­dan amaç doğ­rul­tu­sun­da plan­lı ça­lış­ma­sı­na borç­lu­dur. Şimdi yine “Ko­ro­na­vi­rüs” üne ge­le­lim: Kom­şu­muz İran’a kadar geldi; bu virüs, ya­yıl­ma­ya da devam edi­yor. Tür­ki­ye, İran’la ara­mız­da­ki dört sınır ka­pı­sı­nı ka­pat­mak zo­run­da kaldı. Öyle gö­rü­lü­yor ki; “Aşı” bu­lu­na­na kadar in­san­lar yine kork­ma­ya devam edecek gibi. Hadi ha­yır­lı­sı di­ye­lim.
Kalın sağ­lı­cak­la; saygı değer oku­yu­cu­la­rım, bir son­ra­ki köşe ya­zım­da bu­luş­mak ümi­diy­le.

Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de