SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

“KİMSE OSMAN AĞA’MIZI HEDEF ALAMAZ”

Bu haber 15 Mayıs 2019 - 11:49 'de eklendi ve 12 views kez görüntülendi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Sözde Pontus soykırımının 100. yıl dönümü bahanesiyle 18 Mayıs tarihinde Ankara’da gösterime sunulacak olan Osman Ağa ve Giresun Uşaklarını hedef alan belgesele tepki gösterdi

 

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Mu­ha­fız Alay ko­mu­ta­nı 42. ve 47. Gö­nül­lü Alay­lar­la kur­tu­luş sa­va­şın­da bu va­ta­nın bir karış top­ra­ğı için Gi­re­sun uşak­la­rı ile bir­lik­te ca­nı­nı or­ta­ya koyan Yar­bay Topal Osman Ağa’nın bu ilin hiç­bir zaman öne­mi­ni kay­bet­me­yen ve kay­bet­me­yecek bir de­ğe­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şen­li­koğ­lu; “Özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz’de Pon­tus Rum dev­le­ti kur­mak için çaba gös­te­ren yaşlı, çocuk, kadın de­me­den büyük bir kat­li­am yapan Rum çe­te­le­ri­ne karşı, Gi­re­sun Uşak­la­rı ile bir­lik­te vatan mü­da­fa­ası yapan Osman Ağa’nın gös­ter­miş ol­du­ğu kah­ra­man­lık des­ta­nı­nın bu il için ne kadar önem­li bir de­ğe­ri ol­du­ğu­nu biz­le­re gös­ter­miş­tir. Ancak belli ki bu du­rum­dan ra­hat­sız olan zih­ni­yet­le­rin, Mus­ta­fa Kemal’in em­rin­de görev yapan Osman Ağa­mız­la il­gi­li asla kabul edi­le­me­yecek yalan dolan ve büyük bir düz­me­ce­den olu­şan bir bel­ge­sel ça­lış­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı ile il­gi­li ha­ber­ler, başta şah­sım olmak üzere, hem bu ilde hem de tüm Tür­ki­ye’de sa­yı­sı 1.5 Mil­yo­nu bulan Gi­re­sun­lu hem­şe­ri­le­ri­mi­zi son de­re­ce ra­hat­sız et­miş­tir. Sözüm ona Pon­tus Rum Dev­le­ti ve Pon­tus soy­kı­rı­mı­nın 100. yıl dö­nü­mü ba­ha­ne­siy­le bir bel­ge­sel ça­lış­ma­sı yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­la­rın, Osman Ağa­mı­zı hedef ala­rak onun­la il­gi­li kabul edi­le­me­yecek bu tip ça­lış­ma­la­ra ve yalan ha­ber­le­re ke­sin­lik­le mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Ya­pı­lan bu denli ha­ber­ler­le top­lum­da kin, nef­ret ve ayı­rım­cı­lık to­hum­la­rı oluş­tu­ra­cak ki­şi­ler­le il­gi­li, ge­rek­ti­ğin­de her türlü yasal işlem baş­lat­mak­tan asla geri dur­ma­ya­ca­ğız. Bu hu­sus­ta 18 Mayıs günü An­ka­ra’da gös­te­ri­me su­nul­ma­ya ça­lı­şı­lan bel­ge­sel­le il­gi­li yet­ki­li­le­rin bu gay­ret­ten bir an önce geri dön­me­le­ri ge­re­kir” diye ko­nuş­tu.