SON DAKİKA

AFET CAN ALDI

Genel, GÜNDEM, İLÇE HABERLERİ

KESKİN ŞENLİKOĞLU’NA BAŞARILAR DİLEDİ

Bu haber 22 Nisan 2019 - 12:03 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Abdullah Keskin, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

 

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avu­kat Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, Gi­re­sun İleri Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Ab­dul­lah Kes­kin ve ga­ze­te­miz Mü­es­se­se­den So­rum­lu Mü­dü­rü Şenol Vol­kan Albay’ı dün ma­ka­mın­da ağır­la­dı. Son de­re­ce sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te ga­ze­te­miz im­ti­yaz sa­hi­bi Ab­dul­lah Kes­kin, 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri’nde Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nu teb­rik ede­rek, ‘ha­yır­lı olsun’ di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Kes­kin, Baş­kan Şen­li­koğ­lu’na Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­da­ki yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Bu an­lam­lı zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade eden Baş­kan Şen­li­koğ­lu da, “Siz­le­ri bugün bu­ra­da ağır­la­mak­tan büyük bir mut­lu­luk duy­dum. Nazik zi­ya­re­ti­niz ve güzel di­lek­le­ri­niz için çok te­şek­kür ede­rim. 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri’nden Allah’a şü­kür­ler olsun al­nı­mı­zın akıy­la çık­tık. So­rum­lu­lu­ğu­muz büyük, yü­kü­müz ağır. Al­dı­ğı­mız ema­ne­ti en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek, bu güzel şehri hak et­ti­ği nok­ta­ya ta­şı­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık. Hep bir­lik­te el ele ve­re­rek şeh­ri­mi­ze ve hal­kı­mı­za hiz­met et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Se­çim­den önce ver­di­ği­miz bütün söz­le­rin ar­ka­sın­da­yız. Pro­je­le­ri­mi­zi iler­le­yen sü­reç­te tek tek ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. İnşal­lah Gi­re­sun’u öz­lem­le bek­le­nen hiz­met­le­re ka­vuş­tu­ra­ca­ğız. Bunun sö­zü­nü sizin ara­cı­lı­ğı­nız­la bir kez daha ve­ri­yo­rum. Ay­rı­ca siz­le­re de ver­di­ği­niz des­tek­ler, Gi­re­sun’a sağ­la­dı­ğı­nız iş is­tih­da­mı ve katma de­ğer­ler ne­de­niy­le çok te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.