SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Ka­ra­du­t pek­me­ze dönüşüyor

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:43 'de eklendi ve 19 views kez görüntülendi.

Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde az ye­ti­şen ka­ra­dut­tan yöre ka­dın­la­rı ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel yön­tem­ler­le üre­ti­len pek­me­zin ki­log­ra­mı, 300 li­ra­ya kadar alıcı bu­lu­yor.
Sağ­lık açı­sın­dan çe­şit­li fay­da­la­rı ol­du­ğu bi­li­nen ve özel­lik­le kış ay­la­rın­da daha fazla tü­ke­ti­len dut pek­me­zi, yaz ay­la­rın­da ha­zır­la­nı­yor.
Yıl­lık yak­la­şık 800 ki­log­ram ka­ra­dut ye­ti­şen Şe­bin­ka­ra­hi­sar’da aile­ler, mey­ve­yi ağaç­lar­dan büyük bir özen­le tek tek el­le­riy­le hasat edi­yor. Renk­le­nen el­ler­den se­pet­le­re ko­nu­lan ka­ra­dut, ka­zan­la­ra dö­kü­lü­yor.
Ateş­te kay­na­tı­lan ka­ra­dut, ağaç dal­la­rın­dan örül­müş ve “şelek” adı ve­ri­len se­pet­ler­den sü­zü­le­rek şı­ra­sı alı­nı­yor. Tek­rar kay­na­tı­lan şıra, tep­si­le­re dö­kü­le­rek gü­neş­te bı­ra­kı­lı­yor. Yak­la­şık bir hafta bu şe­kil­de bek­le­ti­len şıra, sı­ca­ğın et­ki­siy­le kıvam ka­za­na­rak pek­mez ha­li­ni alı­yor.
Ta­ma­men el eme­ğiy­le ha­zır­la­nan ve hiç­bir katkı mad­de­si ba­rın­dır­ma­yan ka­ra­dut pek­me­zi­nin ki­log­ra­mı, 300 li­ra­ya kadar alıcı bu­lu­yor.
“SAĞ­LIK YÖ­NÜN­DEN FAY­DA­SI DO­LA­YI­SIY­LA İLGİ GÖ­RÜ­YOR”
İlçede dut üre­tim te­si­si bu­lu­nan Osman Kondu, ka­ra­du­tun sağ­lık yö­nün­den fay­da­lı ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la ilgi gör­dü­ğü­nü söy­le­di.
Ka­ra­du­tun bu­lun­ma­sı ve ye­tiş­me­si zor bir meyve ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Kondu, “Ka­ra­du­tun top­lan­ma­sı ve pek­me­zi­nin ya­pıl­ma­sı için har­ca­nan emek ol­duk­ça fazla. Ka­ra­dut pek­me­zi­nin oluş­ma­sı için 3-5 iş­lem­den geç­me­si ge­re­ki­yor.” dedi.
Kondu, ka­ra­dut­la­rı ağaç­lar­dan teker teker top­la­dık­la­rı­nı an­la­ta­rak, “Ka­zan­lar­da be­lir­li bir süre kay­nı­yor. Kay­na­yan ka­ra­dut­lar sü­zül­dük­ten sonra eski çanak ve tep­si­ler­de be­lir­li bir süre bek­li­yor ve pek­mez ha­li­ne ge­li­yor.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Pek­mez yapan Gül­za­de Kondu ise ka­ra­dut ha­sa­dı­nın tem­muz ba­şın­dan ağus­to­sun ilk haf­ta­sı­na kadar devam et­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ağaç­la­rın yak­la­şık 1 ay ürün ver­di­ği­ni kay­de­den Kondu, pek­me­zin, ka­ra­dut top­lan­dık­tan sonra gü­ne­şin de yar­dı­mıy­la 3-4 günde oluş­tu­ğu­nu ak­tar­dı.