SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:14 'de eklendi ve 332 views kez görüntülendi.

Önal, “Belediyemizin bütçesinin büyük kısmı karla mücadeleye gidiyor.”

Ya­vuz­ke­mal Belde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Önal, yö­re­de kar ka­lın­lı­ğı­nın yer yer 2 met­re­ye ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. Bel­de­de ağır kış şart­la­rı­nın yak­la­şık 6 ay sür­dü­ğü­nü ve be­le­di­ye ola­rak karla mü­ca­de­le­de önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı ifade eden Önal, “Ya­vuz­ke­mal’in de­niz­den yük­sek­li­ği yak­la­şık bin 500 metre. Bazı nok­ta­lar 2 bin met­re­yi ge­çi­yor. Bu ne­den­le bel­de­de kış mev­sim­le­ri ol­duk­ça uzun ve çetin geç­mek­te­dir. Se­ne­nin 6 ayı Ya­vuz­ke­mal Bel­de­si ve yö­re­sin­de kar ya­ğı­şı gör­mek müm­kün. Bu ne­den­le be­le­di­ye ola­rak 6 ay bo­yun­ca, hatta yay­la­la­rı da ka­tar­sak 8 ay kar mü­ca­de­le­si yap­mak zo­run­da­yız. Bu durum da be­le­di­ye­miz kay­nak­la­rı­nın önem­li bir kıs­mı­nın karla mü­ca­de­le­de kul­la­nıl­ma­sı­na neden olu­yor” diye ko­nuş­tu.