“KAFES BALIKÇILIĞINA KARŞIYIM” « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

“KAFES BALIKÇILIĞINA KARŞIYIM”

Bu haber 13 Ocak 2021 - 10:52 'de eklendi ve 1.131 views kez görüntülendi.

Milletvekili Aydın; “Benim adım sermaye vekili değil, benim adım milletvekili, milletim ne derse ben oradayım. Yöre halkı karşı çıktığı için bende kafes balıkçılığına karşıyım.”

Gi­re­sun’da bugün kafes ba­lık­çı­lı­ğıy­la il­gi­li çok önem­li bir top­lan­tı ya­pı­la­cak. Keşap’ın Yo­lağ­zı ve Düz­köy köyü sa­hi­li­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan kafes ba­lık­çı­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak Düz­köy köyü Ma­zı­ya­nı Pla­jın­da saat 12:00’de, ba­sı­na açık halk top­lan­tı­sı dü­zen­le­necek. Top­lan­tı­da kafes ba­lık­çı­lı­ğı­na karşı çıkan va­tan­daş­la­ra bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lu­nu­la­cak.
Konu hak­kın­da dün Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne zi­ya­ret­te bu­lu­nan AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­kil­le­ri Cemal Öz­türk ve Kadir Aydın’a so­ru­lan soru üze­ri­ne iki mil­let­ve­ki­li de gö­rüş­le­ri­ni açık­la­dı. Cemal Öz­türk, kafes ba­lık­çı­lı­ğı­nın eko­no­mi­ye ve is­tih­da­ma kat­kı­sın­dan bah­se­de­rek pro­je­yi des­tek­le­yen ifa­de­ler kul­lan­dı. Kadir Aydın ise; “Kafes ba­lık­çı­lı­ğı ko­nu­sun­da ben fark­lı dü­şü­nü­yo­rum. Benim adım ser­ma­ye ve­ki­li değil, benim adım mil­let­ve­ki­li, mil­le­tim ne derse ben ora­da­yım. Yöre halkı karşı çık­tı­ğı için bende kafes ba­lık­çı­lı­ğı­na kar­şı­yım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.