KADROMAK MAKİNE BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

KADROMAK MAKİNE BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Bu haber 08 Ekim 2021 - 10:23 'de eklendi ve 531 views kez görüntülendi.

EN İYİLERİN BU­LUŞ­MA NOK­TA­SI:KAD­RO­MAK MAKİNE

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne; 2007 yı­lın­da, Ağaç İşleri En­düst­ri Yük­sek Mü­hen­di­si Nahid Yamak ta­ra­fın­danku­rul­du. KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, mo­bil­ya üre­ti­mi ve ağaç iş­le­ri sek­tö­rün­de dün­ya­nın önde gelen ma­ki­nemar­ka­la­rı­nın Tür­ki­ye tem­sil­ci­li­ği­ni ala­rak kısa sü­re­de sek­tö­rün lider fir­ma­la­rı ara­sın­da yer al­ma­yı ba­şar­dı.

Gi­re­sun’un ye­tiş­tir­di­ği en önem­li işa­dam­la­rın­dan Nahid R. Yamak’ın kur­du­ğu ve yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti, 09 Ekim – 13 Ekim 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul’da dü­zen­le­necek ül­ke­mi­zin en önem­li or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri olan TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’na ka­tı­la­cak.
Bu önem­li fuar için artık son ha­zır­lık­la­rı­nı yapan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’nda kendi üret­ti­ği ve it­ha­la­tı­nı yap­tı­ğı ma­ki­ne­le­ri müş­te­ri­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ne su­na­cak.
Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti sa­hi­bi ve aynı za­man­da Süper Lig tem­sil­ci­miz GZT Gi­re­suns­por’un Kulüp Baş­kan­ve­ki­li Nahid R. Yamak, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “KAD­RO­MAK Aile­si ola­rak; di­na­mik ve tec­rü­be­li eki­bi­miz ile 09 Ekim – 13 Ekim 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul’da dü­zen­le­necek TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’na ha­zır­lan­mak­ta­yız. Gerek kendi üret­ti­ği­miz, ge­rek­se it­ha­la­tı­nı yap­tı­ğı­mız ma­ki­ne­le­ri müş­te­ri­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne su­na­ca­ğız. Ama­cı­mız; geniş kad­ro­muz ve ma­ki­ne­le­ri­miz­le de­ğer­li müş­te­ri­le­ri­mi­ze en doğru çö­züm­le­ri sun­mak­tır. Bu önem­li or­ga­ni­zas­yon­da her­ke­si TÜYAP 2. Salon 204 No’lu stand ve 11. Salon 1114-1124/A No’lu stant­la­rı­mı­za bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Viz­yo­nu; Doğru çö­züm­le­ri satış ön­ce­si ve son­ra­sı hiz­met­le­riy­le su­na­bil­mek üze­ri­ne oluş­tur­uldu. He­de­fi­ni müş­te­ri­le­ri­nin çözüm or­ta­ğı ol­ma­sı ve uzun so­luk­lu be­ra­ber­lik­ler üze­ri­ne kurdu. He­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için de sü­rek­li iyi­leş­tir­me an­la­yı­şı için­de genç ve di­na­mik eki­bi­nin yurt dışı ve yurt içi eği­tim­le­ri­ne büyük önem verdi. Hem üret­ti­ği hem de ithal et­ti­ği ma­ki­ne­ler ara­cı­lı­ğıy­la tüm müş­te­ri­le­ri­ne ka­li­te­li ve gü­ve­ni­lir bir üre­tim or­ta­mı ya­ra­tan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, sek­tö­rü­ne artı ka­li­te ka­zan­dır­ma­ya ve adın­dan büyük ba­şa­rı­lar­la söz et­tir­me­ye devam edi­yor.

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne; 11.02.2019 ta­ri­hin­de ETA Me­kat­ro­nik’i bün­ye­si­ne ala­rak ma­ki­ne üre­ti­mi ve satış fa­ali­yet­le­ri­ne yeni ve güçlü kad­ro­su ile devam etti. Başta ağaç iş­le­me ma­ki­ne­le­ri sek­tö­rü olmak üzere, müş­te­ri­le­rin üre­tim pro­se­dür­le­ri­ne uygun ürün­ler de su­na­rak fa­ali­yet gös­ter­me­yi amaç­la­yan KAD­RO­MAK, sahip ol­du­ğu say­gın­lık ve marka imajı, güçlü ekibi ve Tür­ki­ye pi­ya­sa­la­rı hak­kın­da­ki bilgi ve de­ne­yi­mi sa­ye­sin­de ahşap sek­tö­rün­de ba­şa­rı gra­fi­ği­ni her geçen gün yük­selt­ti, müş­te­ri odak­lı­lı­ğı, ka­li­te­yi ve ve­rim­li­li­ği pren­sip ha­li­ne ge­ti­ren yö­ne­tim an­la­yı­şı ile sek­tö­rü­nün yıl­dız mar­ka­la­rın­dan biri oldu.

Wo­od­tech 2017 Fuarı TÜYAP ve Wo­od­tech 2019 Fuarı TÜYAP’a da ka­tı­lan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti, Esen­kent Mah. Muh­te­rem Sk. No:50 Üm­ra­ni­ye – İstan­bul
ad­re­sin­de üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link