İyi ki Şen­li­koğ­lu’nun ya­nın­da saf al­mı­şız « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

İyi ki Şen­li­koğ­lu’nun ya­nın­da saf al­mı­şız

Bu haber 24 Temmuz 2020 - 8:05 'de eklendi ve 5.088 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nun basın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dım. Sayın Şen­li­koğ­lu’nu din­ler­ken, yap­tık­la­rı­nı, pro­je­le­ri­ni, yap­mak is­te­dik­le­ri­ni ve he­ye­ca­nı­nı gö­rün­ce “İyi ki 31 Mart ön­ce­sin­de Sayın Şen­li­koğ­lu’nun ya­nın­da saf al­mı­şız” dedim. 30 Mart 2020 Be­le­di­ye se­çim­le­rin­de Gi­re­sun ilin­de kıran kı­ra­na bir yarış ol­muş­tu. Boşa geçen 10 sene ve heba olan yıl­la­ra rağ­men boş al­gı­lar­la ve fark­lı it­ti­fak­lar­la seçim ka­za­nan­lar, Cum­hur İtti­fa­kı kar­şı­sın­da bu sefer tüm ti­yat­ro­la­ra rağ­men mağ­lup oldu. Bu sü­reç­te gerek İleri Ga­ze­te­sin­de ge­rek­se sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­da 10 yıl­lık yö­ne­ti­min de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği yoksa Gi­re­sun İlinin dö­nül­mez bir yola gi­re­ce­ği­ni can­hı­raş şe­kil­de sa­vun­muş­tuk. Bu­ra­da ide­olo­jik veya şahsi dü­şün­ce­ler bir ta­ra­fa, Gi­re­sun ili­nin koca bir köye dö­nüş­me­si­nin acı­sıy­la ha­re­ket et­miş­tik. İşçi ve memur maaşı öde­ye­me­yen, borç ba­ta­ğı­na bat­mış, dört hiz­met sa­ya­ma­yan kara bu­lut­la­rın çök­tü­ğü bir Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ile karşı kar­şı­yay­dık. Me­zar­lı­ğa ya­pı­lan dört ba­sa­mak­lı mer­di­ve­ni hiz­met diye sun­ma­ya ça­lı­şan bir an­la­yış vardı. Be­le­di­ye her an if­la­sı­nı ve­re­bi­lecek du­ru­ma gel­miş­ti. İnanın sonu çok kö­tü­ye doğru gi­di­yor­du. Ama ide­olo­jik dü­şün­ce­ler­le, Gi­re­sun İli bat­mış çık­mış umu­run­da ol­ma­yan bir ce­na­hın­da ina­nıl­maz bir sal­dı­rı­sıy­la karşı kar­şı­yay­dık. Teh­dit­ler, ha­ka­ret­ler, yan­daş ya­kış­tır­ma­la­rı her türlü sal­dı­rıy­la kar­şı­laş­tık. Ay­rı­ca Gi­re­sun Basın Ca­mi­ası­nın o günkü du­ru­şu gerek ga­ze­te man­şet­le­ri ge­rek­se o dö­ne­min pay­la­şım­la­rın­dan bel­li­dir. Ga­ze­te­miz İleri ve bir­kaç ga­ze­te daha bu şeh­rin ka­de­ri­nin de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği ile il­gi­li büyük çaba or­ta­ya ko­yu­yor­du. Hiç­bir ka­zan­cı­mız, bek­len­ti­miz yoktu. Tek is­te­di­ği­miz Trab­zon ile Ordu ara­sın­da sı­kı­şıp kalan bı­ra­kın ge­liş­me­yi, hiz­me­ti her geçen gün ka­ran­lı­ğa bü­rü­nen Gi­re­sun’un makus ta­ri­hi­nin de­ğiş­me­siy­di.
İYİ Kİ DOĞ­RU­NUN YA­NIN­DA DUR­MU­ŞUZ
Hoş, bizim du­ru­şu­muz değil ya bu ilin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­ren sa­fı­mız belli olsun dedik. Ne diyor şair “Gök­ler­den gelen bir karar var­dır” Önem­li olan yan­gı­nı sön­dü­rür veya sön­dür­mez ama ka­rın­ca mi­sa­li sizin ne­re­ye su ta­şı­dı­ğı­nız, hangi ta­raf­tan ol­du­ğu­nuz­dur. Gör­dük ki, doğru ta­ra­fa su ta­şı­ma­ya ça­lış­mı­şız. Bir yılda koca bir bül­ten der­gi­si­ni dol­du­ra­cak hiz­met­ler, dev pro­je­ler, ışıl ışıl ol­ma­ya baş­la­yan Gi­re­sun, sos­yal pro­je­ler, pan­de­mi dö­ne­min­de ki ba­şa­rı, da­ki­ka­lar­ca ya­pı­lan­la­rı ve ya­pıl­ma­ya baş­la­nan­la­rı an­la­tan he­ye­can­lı bir Gi­re­sun hiz­met­ka­rı. Bu şehri bir elekt­rik di­re­ği­ne, bir fın­dık ço­ta­na­ğı­na, bir kal­dı­rı­ma has­ret bı­ra­kan­la­rı da din­le­dik biz! Efen­dim di­yor­lar ki “Geç­mi­şi ko­nuş­ma­yın, eleş­tir­me­yin” o zaman bugün ki bu he­ye­ca­nı, bu ba­şa­rı­yı nasıl an­la­ta­ca­ğız? Bugün ki ışıl­tı­yı, ge­liş­me­yi nasıl fark et­ti­re­ce­ğiz? Şehri şan­ti­ye­ye çe­vi­ren­le­rin, büyük ha­yal­le­ri olan­la­rın bu aş­kı­nı nasıl izah ede­ce­ğiz?
BU SA­DE­CE FİZİKİ BİR DEĞİŞİM DEĞİL  BU ŞEHRİN AS­LI­NA RÜCU ETMESİDİR
Bakın yerel yö­ne­tim veya genel yö­ne­tim­ler basit şey­ler de­ğil­dir. Bu şehir kadim bir şe­hir­dir. İşgal edil­me­miş ama ül­ke­nin her ye­rin­de sa­vaş­mış gazi ve milli bir şe­hir­dir. Milli kah­ra­man­lar ye­tiş­tir­miş va­tan­se­ver in­san­la­rın yurt edin­di­ği bir şe­hir­dir. Bir şeh­rin kim­li­ği­ni ki­mi­le­ri çan ku­le­le­ri di­ke­rek, ki­mi­le­ri de hilal yıl­dız­lı na­kış­lar­la süs­le­ye­rek or­ta­ya koy­muş­tur. Bugün Gi­re­sun İlinin cad­de­le­ri, sa­hil­le­ri yıl­dız­lı hi­lal­ler­le do­na­tıl­mış, mey­da­nın­da çan ku­le­si değil Milli kah­ra­ma­nı­mız ko­nuş­lan­dı­rıl­mış­tır. Bu bile du­ru­şu­muz için şük­ret­me­mi­ze ye­ter­de artar bile. Bu şe­hir­de 15 Tem­muz hain dar­be­si için çoluk, çocuk, yaşlı, genç mey­dan­lar­da hay­kı­rır­ken be­le­di­ye bi­na­sı­nın ışık­la­rı­nın sönük ol­ma­sı bile bu kah­ra­man şeh­rin derin ya­ra­sı ola­rak ba­ğır­la­rı­mı­zı yak­mış­tır. O yüz­den ki he­ye­can­la bu şehre hiz­met için, genel mü­dür­lük­ler, ba­kan­lık­lar din­le­me­den gece gün­düz her şe­yi­ni or­ta­ya koyan Sayın Şen­li­koğ­lu, bu mil­le­te ve bu şehre hiz­met­kar ol­du­ğu müd­det­çe ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Kim ki Allah’ın hiz­met­ka­rı­dır, Kim ki mil­le­tin hiz­met­ka­rı­dır, kim ki va­ta­nın, hi­la­lin hiz­met­ka­rı­dır biz onun ya­nın­da saf ol­ma­yı şeref kabul ede­riz. Sa­hi­li, cad­de­le­ri, pro­je­le­ri ile her geçen gün ya­şa­na­bi­lir bir Gi­re­sun duası ile Sayın Şen­li­koğ­lu’na bir kez daha ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Hakan Alpaslan
Hakan Alpaslanhakan@giresunileri.com