SON DAKİKA

İkranur için seferber oldular

Bu haber 29 Haziran 2020 - 9:00 'de eklendi ve 695 views kez görüntülendi.

60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri 7 yaşındaki İkranur’u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor

Gi­re­sun’un Bu­lan­cak il­çe­sin­de önceki akşam sa­at­le­rin­de kay­bo­lan 7 ya­şın­da­ki İkra­nur Tirsi’yi arama ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. Ekip­le­rin her türlü bil­gi­yi de­ğer­len­dir­di­ği arama ça­lış­ma­la­rın­da be­lir­le­nen nok­ta­lar didik didik ara­nı­yor.
Gi­re­sun’un Bu­lan­cak il­çe­si­ne bağlı İcilli kö­yün­de evi­nin ya­kın­la­rın­da­ki bah­çe­de ar­ka­daş­la­rı ile oy­na­yan Nazlı ve Ser­dar Tirsi çif­ti­nin kızı İkra­nur Tirsi, ar­ka­daş­la­rı­na bah­çe­le­rin­de­ki hay­van­la­rı alıp ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. 7 ya­şın­da­ki küçük kızın geri dön­me­me­si üze­ri­ne ar­ka­daş­la­rı aile­si­ne haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi aile­si kız­la­rı­nı bu­la­ma­yın­ca yet­ki­li­le­re haber verdi. Önceki akşam sa­at­le­rin­de kay­bo­lan küçük kız için 60 ki­şi­lik Jan­dar­ma Özel Ha­re­kat, UMKE, AFAD ve AKUT ekip­le­ri arama ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Gece geç sa­at­le­re kadar sür­dü­rü­len arama ça­lış­ma­la­rın­da sonuç alı­na­maz­ken, ekip­ler bu sabah sa­at­le­rin­de ye­ni­den arama ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. İcilli kö­yü­ne ge­le­rek arama ça­lış­ma­la­rı­nı takip eden Bu­lan­cak Kay­ma­ka­mı Ali İkram Tuna ve Bu­lan­cak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Recep Yakar, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Cihan Gül­te­kin’den bilgi aldı. Tirsi aile­si ile de gö­rü­şen Kay­ma­kam Tuna, ekip­le­rin se­fer­ber ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kay­ma­kam Tuna, “Va­li­li­ği­mi­zin Ko­or­di­nas­yo­nun­da arama ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. İnşal­lah ço­cu­ğu­mu­zu bir an önce sağ salim bu­la­rak aile­si­ne tes­lim ede­ce­ğiz” dedi.

“SON GÖ­RÜL­ME NOK­TA­SI­NA ODAK­LAN­DIK”

AKUT Gi­re­sun gö­nül­lü­sü Le­vent Se­vinç ise her­han­gi bir ipu­cu­na rast­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, “Son gö­rül­me nok­ta­sı­na odak­lan­dık. Ta­nık­la­rı din­le­dik, plan­la­ma­mı­zı yap­tık. Son gö­rül­dü­ğü nok­ta­dan rota ta­ra­ma­sı, alan ara­ma­sı ve bölge ara­ma­sı­na yo­ğun­laş­tık. Acil arama ekip­le­ri­mi­zi o böl­ge­le­re yön­len­dir­dik. Her­han­gi bir ipu­cu­na rast­la­ya­ma­dık. St­ra­te­ji­yi de­ğiş­tir­dik. Gece sa­at­le­rin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük. Gece bo­yun­ca bu­ra­day­dık. Sa­ba­hın ilk ışık­la­rıy­la ça­lış­ma­la­rı fark­lı me­tot­lar­la aynı böl­ge­ye yo­ğun­laş­tık. Kızın son gö­rül­dü­ğü nok­ta­dan aşa­ğı­da­ki de­re­ye doğru ta­ra­ma­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Özel ha­re­kat­çı ar­ka­daş­la­rı­mız­da arama ça­lış­ma­la­rın­da batı ta­ra­fı­na yo­ğun­laş­tı­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.