SON DAKİKA

Düğmeye basıldı!

Genel, GÜNDEM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bu haber 04 Nisan 2019 - 10:35 'de eklendi ve 6 views kez görüntülendi.

Üniversitemiz akademik birimlerinin ihtiyacı olan toplam 9 Kısım 85 Kalem mal/malzemeden müteşekkil makine, teçhizat ve laboratuar cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/147566

1-İdarenin

a) Adresi : Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks

numarası : 4543101000 – 4543101155

c) Elektronik Posta

Adresi : imidb@giresun.edu.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kısım 85 kalem mal/malzemeden müteşekkil makine, teçhizat ve laboratuar cihazı alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1. Kısım: Eğitim Fakültesi 2. Kısım: Eğitim Fakültesi 3. Kısım: Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. Kısım: Teknik Bilimler MYO 5. Kısım: Tıp Fakültesi 6. Kısım: Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO 7. Kısım: Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO 8. Kısım: Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO 9. Kısım: Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi : a. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren sözleşmesi imzalanan kısımda veya kısımlarda bulunan mal/malzemeleri 180 (yüzseksen) gün içerisinde ihale dokümanı ekinde verilen mal/malzeme dağıtım listesindeki birimlerimize teslim edecektir. Her bir birimimize teslim edilecek mal/malzemeler için yükleniciye hiçbir nakliye/kargo ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimde Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. b. Tek bir kısmı yüklenen istekliler, kısım içinde bulunan kalemlerin tamamını ve kısım bütünlüğünü bozmadan mal teslimi yapacaktır. Birden çok kısmı yüklenen istekliler (bu kısımlar tek bir sözleşmeye bağlı olsa dahi) her bir kısmı ayrı ayrı teslim edebileceği gibi sözleşmeye bağladığı tüm kısımları kısım bütünlüğünü bozmadan tamamını da teslim edebilecektir. c. Mal tesliminin son günü hafta sonu, ulusal bayram ve resmi tatil günü ile idari izin sayılan bir güne denk gelmesi halinde, mal teslimi için son gün bu günleri takip eden ilk mesai günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez Giresun

b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

1. Kısıma teklif veren istekliler yukarıda belirtilen belge ve/veya belgeleri sunmayacaktır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen cihazlar; en az iki yıl ücretsiz garantili olacak, ayrıca ücreti mukabilinde en az on yıl

yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.

Bu garanti kapsamındaki yedek parça ve servis hizmeti üretici ve/veya Türkiye temsilcisi

ve/veya varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti, yedek parça ve servis hizmeti

ile teknik servis imkanları belgelendirelecek olup, bu belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli tarafından teklif verilen kısım/kısımların varsa teknik şartnamesi/şartnamelerinde istenilen,

ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belge veya

belgeler ihale teklif dosyasında sunulması gerekmektedir. Sunulmadığı takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılcaktır.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

İhale teklif dosyasında sunulmak üzere istekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnamede yer

alan teknik kriterlere uygunluğunu belirtmek amacıyla numune veya teknik bilgilerin yer aldığı

katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları her bir

kısım/kalem için ayrı ayrı verecektir. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman

verilmesi durumunda katalog verilmesi zorunludur.

a. İstekliler teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri teknik şartnamede belirtilen madde

sırasına göre katalog üzerinde her bir madde için tek tek işaretlenerek belirtecektir.

b. Katalog üzerinde teklif ettikleri mal/malzemelere ait teknik kriterleri teknik şartnamede belirtilen

madde sırasına göre işaretleme yapmayan isteklinin teklifi ancak idarece demostrasyon talep edilip,

istekli tarafından demo yapılamadığı/yapılmadığı hallerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c. İşaretleme yapılan her bir katalog sayfası istekli tarafından kaşelenip, imza altına alınacaktır. Ayrıca

katalog üzerine teklif verilen mal/malzemenin adı, kısım ve kalem bilgisi silenmez kalemle

yazılacaktır.

d. Ayrıca istekliler teklif ettikleri tüm mal/malzemenin marka model bilgilerini içeren bir yazıyı ihale

teklif dosyasında sunacaktır. Marka model bilgisi bulunmayan mal/malzemeler için gerekçeli

açıklamalar teklif dosyasına eklenecektir.

e. İhale Komisyonu tarafından bu ihalenin ilgili kısmında veya kısımlarında belirtilen mal/malzeme

için teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun tespiti amacıyla demostrasyon ürün

istenebilir. Bu durumda istekli tarafından teklif sunulan kısmın teknik şartnamesinde yer alan

kriterlere uygunluğu göstermek amacıyla isteklinin öncelikle daha önce yüklenmiş olduğu kamu

kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir benzer işten dolayı var olan aynı marka ve modeldeki

mal/malzemenin demostrasyon işlemi, yine daha önce yüklenmiş olduğu özel sektör kuruluşlarına ait

herhangi bir benzer işten dolayı var olan aynı marka ve modeldeki mal/malzemenin

demostrasyon işlemi ihale komisyonu uygun gördüğü takdirde gerçekleştirilerek isteklinin teklifi

kabul edilir veya red edilir. Demostrasyon sırasında ortaya çıkan veya çıkabilecek tüm masraflar

istekli tarafından karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, son 5 yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları ile

özel kuruluşlara yapılan her türlü;

1. kısım için her türlü özel ve genel amaçlı makina, cihaz, alet ve edavat alımı işi ile atölye malzeme

ve ekipmanları alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. kısım için; müzik aletleri veya müzik enstrümanları alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. kısım için; makina, teçhizat, laboratuvar cihazı ve laboratuvar malzemesi alımı işi benzer iş olarak

kabul edilecektir.

4. kısım için; insansız hava aracı ve/veya hava kameralama sektörüyle, görüntüleme amaçlı makine,

teçhizat, cihaz ve/veya alakalı işler, her türlü ses ve görüntüleme sistemleri satışı işi benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5., 6., 7. ve 8. kısımlar için; sağlık ve eğitim sektöründeki iskelet, maket, model, simülatör yada

sistemleri v.b. ile her türlü makina, teçhizat, cihaz, alet ve edavat mal/malzeme alımı işi benzer iş

olarak kabul edilecektir.

9. kısım için; her türlü makina, teçhizat, laboratuvar cihazı ile malzeme alım işi benzer iş olarak kabul

edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez Giresun adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

1- Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir. 2- Üzerine ihale kalan firmalar mal teslimlerinde düzenledikleri faturaların üzerine ihale kayıt numarası (IKN NO) ve teslim edilen mal/malzemelerin marka ve modellerini belirteceklerdir. 3-İstekli tarafından teklif verilen kısım veya kısımların teknik şartnamesinde talep edilen belge/belgelerin ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur. 4-Katılımcı firmalar imalatçı olmaması durumunda, üretici firmanın tescillediği Türkiye yetkili temsilcisi olmalı veya temsilci tarafından yetkilendirilmiş olmalı, yetkilendirmeye ait bu belge ihale teklif dosyasında teklif ile birlikte sunulmalıdır.