SON DAKİKA

“Hiz­me­ti se­ve­rek ya­pı­yo­ruz”

Bu haber 29 Haziran 2020 - 8:40 'de eklendi ve 676 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, köy muh­tar­lık­la­rı der­nek­le­ri olan Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği ile Faal Muh­tar­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti.
Muh­tar­lı­ğın zor bir görev ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Şen­li­koğ­lu Be­le­di­ye ola­rak muh­tar­lar­la uyum ve iş bir­li­ği için­de ça­lış­ma­ya özen gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek: “Biz Be­le­di­ye ola­rak köy­le­ri­mi­ze de eli­miz­den gel­di­ğin­ce des­tek olu­yo­ruz. Muh­tar­la­rı­mız da, biz de va­tan­da­şa hiz­me­ti se­ve­rek ya­pı­yo­ruz ve bunu bir top­lum­sal hiz­met ola­rak gö­rü­yor, keyif alı­yo­ruz. İnsan­lar mutlu ol­du­ğu zaman, biz­ler de huzur bu­lu­yo­ruz. Yo­ru­cu, me­şak­kat­li bir iş yap­tı­ğı­mı­zın far­kın­da­yız ama in­san­la­rın bize olan sev­gi­si, say­gı­sı, mut­lu­luk­la­rı ve gü­lüm­se­me­si bizi ke­yif­li kı­lı­yor. Hiz­met yap­tı­ğı­mız zaman va­tan­daş­la­rı­mız ‘Allah razı olsun’ de­dik­le­rin­de mutlu olu­yo­ruz. Muh­tar­la­rı­mız ve va­tan­daş­la­rı­mız için im­kan­la­rı en güzel şe­kil­de kul­la­nı­yo­ruz. Bütün şi­ka­yet­le­ri de­ğer­len­di­re­rek il­gi­li bi­rim­le­re ve muh­tar­lık iş­le­ri­mi­ze yön­len­di­ri­yo­ruz. Siz­le­re ça­lış­ma­la­rı­nız­da ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum” dedi.