SON DAKİKA

“Her zaman saygı ve min­net­le ana­ca­ğız”

Bu haber 19 Eylül 2019 - 10:58 'de eklendi ve 73 views kez görüntülendi.

Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, 19 Eylül Ga­zi­ler Günü ve Ata­türk’ün Gi­re­sun’a ge­li­şi­nin 95’inci yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le bir mesaj ya­yın­la­dı.
Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi;
“Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ba­ni­si Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si (TBMM) ta­ra­fın­dan ga­zi­lik un­va­nı­nın ve­ri­li­şi­nin 98’inci yıl­dö­nü­mün­de ‘Ga­zi­ler Günü’nü kut­lar­ken, Ata­türk’ün 19 Eylül 1924 ta­ri­hin­de Gi­re­sun’a ge­li­şi­nin 95’inci yıl­dö­nü­mü­nü de her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da şe­ref­le yad edi­yo­ruz.
Ken­di­mi­ze Vatan edin­di­ği­miz bu top­rak­lar­da huzur ve barış içe­ri­sin­de ya­şı­yor­sak, bunu şehit ve ga­zi­le­ri­mi­ze borç­lu­yuz. Biz­ler bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da; bu vatan için ca­nı­nı ve ka­nı­nı seve seve feda eden, ce­sa­re­tin ve fe­da­kâr­lı­ğın abi­de­leş­miş birer sem­bo­lü olan Kah­ra­man Ga­zi­le­ri­mi­zi her zaman saygı ve min­net­le ana­ca­ğız.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler içe­ri­sin­de, Ül­ke­miz ve Gi­re­sun’umuz için derin an­lam­lar ta­şı­yan böyle özel bir günde, başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere; yurt için­de ve yurt dı­şın­da ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ne ve bü­tün­lü­ğü­ne yö­ne­lik men­fur terör ey­lem­le­rin­de, yine 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­min­de ha­ya­tı­nı kay­be­den Aziz Şe­hit­le­ri­miz ile ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden Ga­zi­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met di­li­yor, ha­yat­ta olan Ga­zi­le­ri­mi­zi de min­net ve say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.”