SON DAKİKA

“Hem­şi­re­ler Bir Gül­den Daha Faz­la­sı­nı Hak Edi­yor”

Bu haber 14 Mayıs 2019 - 11:10 'de eklendi ve 49 views kez görüntülendi.

Sağ­lık Sen Gi­re­sun Şube Baş­ka­nı Kerim Süral 12-18 Mayıs Hem­şi­re­ler haf­ta­sı olması dolayısıyla hemşirelerin gününü kutladı.
Sağ­lık Sen Gi­re­sun Şube Baş­ka­nı Kerim Süral yaptığı açıklamasında, “Hem­şi­re, bir kar­deş bir bacı ola­rak geçer söz­lük­ler­de. Has­ta­la­rı­na o kadar ya­kın­lık gös­te­rir iyi ol­ma­la­rı için uğraş verir. Has­ta­la­rı­nı tıp bir an­ne­nin ev­la­dı­nın hasta ol­du­ğun­da takip et­ti­ği gibi oda has­ta­la­rı­nı öyle takip eder, öyle tanır on­la­rı. Yeri gelir ev­de­ki hasta ço­cu­ğu­nu bı­ra­kıp işe gelir has­ta­la­rıy­la il­gi­le­nir. Yeri gelir evde aile­si­ni yal­nız bı­ra­kıp sa­ba­ha kadar has­ta­la­rı­nın iyi ol­ma­sı için uğ­ra­şır. Se­si­ni çı­kar­maz hem­şi­re; savaş der­ler ya­ra­lı­la­ra yar­dı­ma koşar, has­ta­ne der­ler has­ta­la­ra koşar. Ayrım yap­ma­dan in­san­lar ara­sın­da has­ta­sı kim ol­muş­sa ona şef­ka­ti­ni gös­te­rir. Kar­şı­lık bek­le­me­den ya­pı­lan bir mes­lek an­ne­lik­se eğer ikin­ci­si de hem­şi­re­lik­tir.
Bizim için bu kadar uğ­ra­şan hem­şi­re­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği yerde her gün ar­ta­rak devam et­mek­te­dir. Ge­li­şen tek­no­lo­ji ile te­da­vi şart­la­rı­nın, has­ta­ne­ye ulaş­ma­nın hatta he­kim­le­re ulaş­ma­nın bile ko­lay­laş­tı­ğı bir çağda hem­şi­re sa­yı­sı ye­te­rin­de art­tı­rıl­ma­dı­ğın­dan iş yo­ğun­lu­ğu ara­sın­da sos­yal ha­yat­la­rı bitme du­ru­mu­na ge­ti­ril­miş­tir. 24 saat nö­be­te birde yo­ğun­luk ek­le­nin­ce belki de bir­çok gece evde aile­sin­den uzak kal­mak­ta­dır. Döner ser­ma­ye­le­re bin­di­ri­len yük­ler ne­ti­ce­sin­de de döner ser­ma­ye­le­ri ke­sil­miş bir de üs­tü­ne ül­ke­mi­zin için­den geç­ti­ği zor gün­ler ek­le­nin­ce daha da çök­mek­te. Bun­la­rın üs­tü­ne birde şid­det ko­nu­su ek­len­mek­te has­ta­ne­ler gün geç­tik­çe artan şid­det de gün­lük ha­be­rin ara­sın­da kay­bo­lup git­mek­te. Bu kadar so­ru­nun ara­sın­da ba­kan­lık­ça tu­tul­ma­yan söz­ler­de ca­ba­sı olu­yor. Yıp­ran­ma pa­yı­nı sen­di­ka­mı­zın Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan al­dı­ğı­mız söz gibi çı­kar­ma­yıp bü­rok­ra­siy­le en­gel­len­di­ler. Bir­çok hem­şi­re­mi­zin geç­mi­şi­ni silip atıl­mış gibi ya­pıl­dı. Ama sen­di­ka­mız bu da­va­sın­dan vaz­geç­me­yecek ve geç­miş yıl­la­rı­nı kap­sa­yan dü­zen­le­me yap­tı­rı­la­cak­tır. Ek gös­ter­ge kıs­mın­da da yine sö­zü­mü­zü al­ma­mı­za rağ­men ba­kan­lık­lar­ca bu ko­nu­lar­da her­han­gi bir adım atıl­ma­yı­şı da hem­şi­re­le­ri­mi­zi daha çok yıp­rat­mak­ta.
Hem­şi­re­ler haf­ta­sı ve 2019 yılı hem hem­şi­re­le­ri­mi­zin hem de bu alan­da ça­lı­şan ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nın çö­zü­le­ce­ği za­man­dır. Bu za­man­da taşın al­tın­da eli olan sen­di­ka­mız hem­şi­re­le­ri­mi­zin ve sağ­lık ca­mi­ası­nın sa­vu­nu­cu­su ol­ma­ya devam ede­cek­tir. 12 – 18 Mayıs Hem­şi­re­ler haf­ta­mız kutlu olsun.
Hem­şi­re­le­ri­mi­ze sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za siz­le­re yar­dı­ma koşan in­san­la­ra te­bes­süm edin.” ifadelerini kullandı.